Dekanat

Akademiju predstavlja i zastupa dekan Akademije u okviru ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Pravilima Muzičke akademije u Sarajevu.

Akademiju zastupa i predstavljaju i prodekani, koji zamjenjuju dekana u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, ili po ovlaštenju dekana. Prodekani predstavljaju i zastupaju Akademiju u okviru ovlaštenja određenih za dekana Akademije.

 

Dekan Prof. dr. Senad Kazić

e-mail: dekanat@mas.unsa.ba
e-mail: senad.kazic@mas.unsa.ba
e-mail: kazic_s@hotmail.com

 

Prodekan za nastavu, Prof. dr. Tamara Karača Beljak

e-mail: tamara.karaca-beljak@mas.unsa.ba

e-mail: tkaracab@hotmail.com

 

Prodekan za koncertnu djelatnost, Doc. dr. Lana Paćuka

e-mail: lana.pacuka@mas.unsa.ba

e-mail: lana_sehovic@yahoo.com

 

Prodekan za međunarodnu saradnju, Prof. mr. Maja Ačkar Zlatarević,

e-mail: maja.ackar-zlatarevic@mas.unsa.ba

e-mail: ackar_maja@yahoo.com

 

Sekretar MAS, Lamija Selman dipl.iur

e-mail: lamija.selman@mas.unsa.ba

e-mail: lamijaselman@hotmail.com