Obavještenje – pripremna

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

Sarajevo, 18. 03. 2016. godine

I CIKLUS STUDIJA

OBAVIJEST O PRIPREMNOJ NASTAVI

 

Centar za muzičku edukaciju Muzičke akademije organizuje pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionih ispita za upis studenata na I (prvi) ciklus studija u školskoj 2016/17. godini.

 

Nastava će se odvijati indvidualno na glavnom predmetu (kompozicija, dirigovanje, solo pjevanje, instrument), te u grupama na glavnim predmetima (etnomuzikologija, muzikologija, solfeggio, harmonija, kontrapunkt, analiza muzičkih oblika i muzička teorija). Po molbi studenata moguće je organizirati i preslušavanje programa klavira obligatnog. Polaznici pripremne nastave mogu odabrati predmetnog nastavnika kod kojeg žele pohađati nastavu iz glavnog predmeta. Nastavu grupne nastave će izvoditi nastavnici i saradnici akademije za pojedini predmet.

Indvidualna nastava na glavnom predmetu (kompozicija, dirigovanje, solo pjevanje, instrument ukupno 8 sati po 60 minuta) odvijat će se kroz mjesece april – 2 sata; maj – 2 sata; juni – 4 sata (indvidualni termini u dogovoru sa nastavnikom). Kandidati za ove odsjeke također će slušati pripremnu nastavu solfeggia i muzičke teorije (po 4 sata po 60 minuta) u terminima: 27. 05; 17. 06; 24. 06; 28. 06.

Grupna nastava na glavnim predmetima (etnomuzikologija, muzikologija, solfeggio, harmonija, kontrapunkt, analiza muzičkih oblika i muzička teorija — za svaki predmet ukupno po 4 sata po 60 minuta) odvijat će se u terminima:

  1. 05; 17. 06; 24. 06; 28. 06.

Kandidati za etnomuzikologiju/muzikologiju također će slušati pripremnu nastavu solfeggia i muzičke teorije. Kandidatima za Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, te Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju moguće je organizirati preslušavanje programa klavira obligatnog (grupni sat 17. 06. i 24. 06.) što kandidat treba naznačiti u prijavi.

Cijena nastave (za I – VII odsjek ukupno 16 sati; za VIII odsjek ukupno 20 sati) obuhvata:

  • pohađanje nastave,
  • simulacija ispita (na nekim predmetima),
  • konsultacije sa predmetnim nastavnikom.

Cijena pripremne nastave nastave iznosi 240 KM.

Kandidati su dužni da se prijave za pohađanje nastave studentskoj službi akademije putem stranice akademije:

www.mas.unsa.ba najkasnije do 04. aprila 2016. godine. Raspored održavanja pripremne nastave bit će dostupan na stranici akademije od 06. aprila 2016. godine. Obavijest o načinu uplate pogledajte na stranici akademije.