Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), člana 173. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-8-10/24 od 24. 04 .2024. godine, prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-26683-1/24 od 04. 06. 2024. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini, broj: 02-04-29617-13/24 od 23. 05. 2024. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

U AKADEMSKOJ 2024/2025. GODINI

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I i II ciklusa studija studija provodit će se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA (www.upisi.unsa.ba), a video uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs možete pogledati OVDJE. Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte Univerzitetski teleinformatički centar na telefon 033 560 240 ili na mail upis@unsa.ba.


Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u prvom prijavnom roku će se provoditi od 10.06. do 28.06.2024. godine (do 16:00 sati). Prijemni ispiti za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u prvom prijavnom roku će se realizovati od 02.07. do 04.07.2024. godine, a tačan raspored i satnica prijemnog ispita će biti objavljeni u narednom periodu. Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na članice Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 08.07.2024. godine. Konačna lista sa prvog prijavnog roka će biti objavljena 12.07.2024. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u drugom prijavnom roku će se provoditi od 26.08. do 06.09.2024. godine (do 16:00 sati). Prijemni ispiti za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji u prvom prijavnom roku će se realizovati u periodu od 09.09. do 13.09.2024. godine, a tačan raspored i satnica prijemnog ispita će biti objavljeni naknadnoPreliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na članice Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 16.09.2024.godine. Konačna lista sa drugog prijavnog roka će biti objavljena 20.09.2024. godine.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija će se provoditi od 26.08. do 21.09.2024. godine (do 16:00 sati)Prijemni ispiti za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Muzičkoj akademiji će se realizovati 23.09. i 24.09.2024. godine, a tačan raspored i satnica prijemnog ispita će biti objavljeni naknadno.  Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na članice Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 26.09.2024. godine. Konačna lista će biti objavljena 02.10.2024. godine.

U priloženim dokumentima možete pronaći:

- Tekst konkursa za upis na Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2024/2025. godini (informacije o konkursu, potrebni dokumenti za online prijavu na konkurs)

- Plan upisa za I i II ciklus studija u akademskoj 2024/2025. godini

- Pravilnik o obimu i sadržaju prijemnog ispita za upis na I ciklus studija

- Pravilnik o obimu i sadržaju prijemnog ispita za upis na II ciklus studija

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

- Primjer uplatnice za prijemni ispit (sastavni dio obavezne konkursne dokumentacije za kandidate)

- Instrukcija za plaćanje prijemnog ispita iz inostranstva

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za kompoziciju elektronskim putem trebaju dostaviti tri vlastite kompozicije u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesora dr. Dine Rešidbegovića (dino.residbegovic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Kandidati koji apliciraju na Odsjek za solo pjevanje elektronskim putem trebaju dostaviti nalaz fonijatra (ne stariji od mjesec dana) u PDF formatu, sedam dana prije izlaska na prijemni ispit, na mail adrese profesorice doc. Vedrane Šimić (vedrana.simic@mas.unsa.ba) i studentske službe (studentska@mas.unsa.ba)

Konkursni komadi za instrumentalne odsjeke i konkursne vježbe iz predmeta Solfeggio će biti objavljeni naknadno.

Kandidati koji do trenutka zatvaranja konkursa nisu bili u mogućnosti uploadovati neki od dokumenata na eUNSA platformu (npr. diplomu, jer proces izdavanja diplome od strane škole još uvijek nije završen), mogu pristupiti prijemnom ispitu uz najavu i obrazloženje mailom studentskoj službi Akademije (studentska@mas.unsa.ba). Ukoliko nakon prijemnog ispita budu ispunjavali uslov za upis, kandidati navedene dokumente mogu dostaviti i prilikom upisa.


Svi kandidati koji dolaze van Bosne i Hercegovine obavezni su izvršiti ekvivalenciju/nostrifikaciju obrazovnih isprava o završenom četverogodišnjem školovanju.

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi

Z A H T J E V za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava


Ova objava će redovno biti ažurirana novim informacijama o procesu realizacije prijemnog ispita i upisa na Muzičku akademiju.

 


 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona