Ivan Čavlović

PROFESORI EMERITUSI MUZIČKE AKADEMIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU:

Dr. Ivan Čavlović

 

Dr. Ivan Čavlović redovni profesor u penziji, rođen je u Kruharima-Sanski Most 20. 8. 1949. Prve poduke iz oblasti muzičke teorije i sviranja na crkvenom harmoniju imao je od oca Ante i fra Alojzija Atlije, a zatim od školskih nastavnika muzike Sergeja Beljajeva i Stjepana Matanovića. Tokom osnovnoškolskog i gimnazijskog školovanja aktivno je učestvovao u radu zabavnog orkestra KUD-a "Grmeč" gdje je svirao trubu i kontrabas, a u VIS-ima Boemi iz Sanskog Mosta i Procol ferrum iz Prijedora svirao je bas gitaru. Studirao je najprije na Pedagoškoj akademiji u Puli i diplomirao 1972. na Odsjeku za muzički odgoj. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu je diplomirao 1977. na Teoretsko-pedagoškom odsjeku s odličnim uspjehom te je dobio Zlatnu značku "Hasan Brkić" Univerziteta u Sarajevu. Godine 1979. završio je i dvogodišnji studij klavira na Odsjeku za klavir u klasi prof. Matusje Blum.

            Godine 1978. izabran je asistenta-pripravnika na predmetima Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika u klasama prof. Vojina Komadine i prof. Nade Ludvig-Pečar. Postdiplomski studij je završio na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 28. 3. 1983, odbranivši magistarski rad pod naslovom: Sonatnost u djelima J. S. Bacha i primjena njenih principa u klavirskim sonatama D. G. Scarlattija (mentorica: red. prof. mr. Nada Ludvig-Pečar). Stepen doktora muzičkih nauka je stekao takođe na Muzičkoj akademiji u Sarajevu 7. 6. 1991. odbranom doktorske disertacije pod naslovom: Kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike stvaralačkog opusa Vlade S. Miloševića (mentor: red. prof. dr. Nikša Gligo, Muzička akademija u Zagrebu. Članovi komisije: doc. dr. Eva Sedak, Muzička akademija u Zagrebu i akademik prof. Vlastimir Nikolovski, Akademija nauka i umjetnosti Makedonije).

            Ivan Čavlović je aktivan kao naučnik u istraživanju historije muzike u BiH, kao muzički pisac i  organizator muzičkih manifestacija, pokretač fundamentalnih i izvedbenih projekata vezanih za različite muzičke oblasti i aktivnosti, te kao kompozitor muzike za pozorište. Objavio je preko 200 napisa o muzici različitog sadržaja i karaktera. Od kompozitorskih radova najznačajnija je opera atrakcijâ Srebreničanke (2004).

            Jedan je od osnivača Muzikološkog društva FBiH (1997) i pokretač časopisa za muzičku kulturu Muzika (1997). Od 1998. godine zajedno sa saradnicima u Muzikološkom društvu pokreće Međunarodni simpozij "Muzika u društvu" koji se održava biennalno. Od 1985–1989. bio je nositeljem projekta Kompozitori Bosne i Hercegovine: Obrada podataka pri SOKOJ-u. S dr. Ankicom Petrović 1990/91. za ANUBiH izradio je projekt Fundamentalna istraživanja za historiju muzike u BiH (FIHM BiH 2010), koji je 1997. prenešen u Muzikološko društvo, a 2004. na Institut za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu. Takođe je pokrenuo i projekt Leksikon muzičara u BiH (1999) i bio glavnim i odgovornim urednikom objavljenog Abecedarija Leksikona (2010). Jedan je od inicijatora osnivanja Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu (2004) i Centra za muzičku edukaciju (2015).

            Od 2008. pokrenuo je festival Majske muzičke svečanosti Muzičke akademije u Sarajevu, a od 2011. zajedno s Dinom Mulićem i Chrisom Finkelom pokrenuo je Sarajevo Music Chamber Festival, koji organiziraju Muzička akademija u Sarajevu i Manattan String Quartet iz New Yorka.  

            Od kraja 70-tih i tokom 80-tih godina prošlog stoljeća bio je aktivan u radu Udruženja kompozitora BiH, a od 1989. i u radu Univerziteta u Sarajevu.Intenzivno je radio na uvođenju studija prema zahtjevima Bolonjske reforme na Muzičkoj akademiji od školske 1995/96. godine. Od 2007. do 2016. bio je dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

            U toku pedagoške karijere odgojio je brojne muzičke pedagoge, a najvažnije je da je ostavio nasljednike na predmetima koje je predavao i to: na predmetima za koje je izabran, Muzički oblici i stilovi, Aspekti muzike 20. stoljeća i Analiza muzičkog djela, doc. dr. Amilu Ramović i doc. dr. Amru Bosnić, a na predmetima koji su mu povjereni, Historija muzike, Historija muzike u Bosni i Hercegovini, Historija južnoslavenske muzike, Muzička publicistika i kritika i Metodologija muzikoloških istraživanja, doc. dr. Fatimu Hadžić i doc. dr. Lanu Paćuka.

 

II.KRETANJE U SLUŽBI

-nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973),

-nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978),

-asistent pripravnik na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1978–1985),

-asistent na Muzičkoj akademiji u Sarajevu (1985–1991),

-honorarni saradnik na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu (1986),

-docent za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 1991),

-povjereno vođenje nastave na Odsjeku za muzikologiju (od šk. 1995/96. do 2000/01. godine),

-vanredni prof. za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 1998),

-honorarni profesor na predmetu Muzika na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu (od šk. 2004/05. do 2015/16),

-redovni prof. za predmete Analiza muzičkih oblika i Analiza polifonih oblika (od 2005).

-redovni prof. za predmete Muzički oblici i stilovi I-VI, Analiza muzičkog djela I-IV, Aspekti muzike 20. stoljeća(od 2010).

 

III.IZDAVAČKA DJELATNOST (popis radova)

- knjige:

 1. Muzički oblici, Sarajevo: Univerzitetska knjiga, 1998.
 2. Dirigent Teodor Romanić, Sarajevo: Bosanska knjiga, 1998.
 3. Vlado Milošević – kompozitor, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2001.
 4. 20 godina umjetnosti pjevanja. Primadona Amila Bakšić, Sarajevo: Sarajevo Art, 2001.
 5. Umjetnost flaute Drnde Bećira. Uz 40 godina umjetnosti sviranja, Sarajevo: Narodno pozorište, 2001.
 6. Historija muzike u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2011.
 7. Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada, Sarajevo: Muzička akademija, 2004. Drugo dopunjeno izdanje 2012.
 8. Muzički oblici i stilovi. Analiza muzičkog djela, Sarajevo: Muzička akademija, 2014.
 9. Eseji o muzici. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini,Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2015.          
 10. Muzički portreti. Izvori i sjećanja. U pripremi za štampu.

- skripte:

1.Elementi muzičkih oblika, 1984. rkp.

2.Uvod u muzikologiju. Metodologija muzikološkog istraživanja, 1997, rkp.

3.Muzička publicistika i kritika, 1997, rkp.

4.Historija muzike u Bosni i Hercegovini. Građa, 2003, rkp.

5.Muzički oblici i stilovi, 2005, rkp.

- naučno-istraživački i stručni radovi:

 1. Sonatnost u djelima J.S.Bacha i primjena njenih principa u klavirskim sonatama D. G. Scarlattija (mag. rad), 1983.
 2. Vojin Komadina – u povodu trideset godina umjetničkog rada, Zvuk, br. 4, 1984: 76–90.
 3. 30 godina Muzičke akademije, Sarajevo: Muzička akademija, 1985.
 4. Kompozitor Josip Magdić, Muzikološka tribina Udruženja kompozitora BiH, 1987; Muzikološka tribina III programa Radio Sarajeva, 07.10.1987, rkp. 12 stranica.
 5. Muzika zvučnih boja. Kompozitorski rad Josipa Magdića, Odjek, 1–15. 10. 1987., br. 19.
 6. Vlado MiloševićDesanka Maksimović: Krvava bajkaVokalnost zasnovana na strukturalnim slojevima originalnog pjesničkog predloška, Muzička tribina DMS BiH, 1986. Prezentirano na III programu Radio Sarajeva 09.12.1987. Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu, knjiga I, 1989: 69–79.
 7. ,,Šest sonata” Vlade Miloševića. Primarnost tekstualnog predloška, Muzikološka tribina DMS BiH, 1987. Prezentirano na III programu Radio Sarajeva, 1989, rkp. 24 stranice.
 8. Umjetnička transpozicija muzičkog folklora u opusu Vlade S. Miloševića, Tribina DMS, Sarajevo, 25. 10. 1989; Zbornik radova II. Simpozija „Umjetnička transformacija folklora“, Beograd, 24–26.10. 1989. Također objavljeno i u engleskom izdanju istog zbornika pod naslovom: The art transpositions of musical folklore in the works of Vlado Milošević.
 9. Horska muzika Vlade Miloševića. Pregled i sistematizacija, Muzikološka tribina DMS BiH 1990. Objavljeno u: Zbornik radova Muzičke akademije u Sarajevu, knjiga II, 1991: 71–110.
 10. Kompoziciono-tehničke i stilske karakteristike stvaralačkog opusa Vlade S. Miloševića (dok. disertacija), 1991.
 11. Vlado Milošević, prospekt-knjižica, Udruženje kompozitora BiH, 1991.
 12. Josip Magdić, prospekt-knjižica, Udruženje kompozitora BiH, 1991.
 13. Nada Ludvig-Pečar, prospekt-knjižica, Udruženje kompozitora BiH, 1991.
 14. Kompozitor Vlado Milošević. Stilske odrednice stvaralačkog opusa, Narodni almanah (Sarajevo), Prosvjeta, 1996: 147.
 15. Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada, Muzika (Sarajevo), I/1, 1997:  69–83.
 16. Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH. Saopšteno na Muzikološkoj tribini povodom 40 godina Muzičke akademije u Sarajevu, Objavljeno u: Muzika, I/1, 1997: 29–37.
 17. Miroslav Špiler. Nacrt za životopis, Muzika, I/2, 1997: 7–51.
 18. Simfonijski orkestar RTV Sarajevo u svjetlu dokumentarne gradje, Muzika, I/3,  1997: 25–85.
 19. Umjetnička transformacija folklora u djelima Vlade Miloševića, Muzika, I/4, 1997: 29–39.
 20. Neki problemi muzike u BiH. Saopšteno na I. Medjunarodnom simpoziju „Muzika u društvu”, Sarajevo, 29–30. 10. 1998. Objavljeno u: Zborniku I. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu”, 29–30. 10. 1998, mart 1999: 53–62.
 21.  Sevdalinka u kompozitorskom opusu Vlade Miloševića, Muzika, II/2(6), 1998: 4–19.
 22.  Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, II/2(6), 1998: 81–110. (prvi nastavak)
 23. Nada Ludvig-Pečar. Povodom životnog i stvaralačkog jubileja, Muzika, II/3, 1998: 44–55.
 24. Članci za enciklopediju The New Grove Dictionary of Music and Musicians – Grove Music Online, 1998. (ukupno 14 članaka), 2015. (ukupno 16 članaka)
 25. Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, II/4(8), 1998, 131–144. (drugi nastavak)
 26. Nacionalno u muzici BiH. Saopšteno na I. Internacionalnoj konferenciji “Bosanska paradigma”, Sarajevo, 18. 11. 1998., rkp.
 27. 40 godina Muzičke omladine omladine BiH, Muzika, II/4(8), 1998: 17–25.
 28. Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“, Muzika, III/1(9), 1999: 93–116. (treći nastavak)
 29. Hedonističko uho: Muzika kao pragmatično sredstvo političkog djelovanja. Kritika kritičnog stanja, Muzika, III/1(9), 1999: 27–41.
 30. Muzički događaj: Publicistika-novinarstvo-kritika, Muzika, III/4(12), 1999: 6–25.
 31. Vlado Milošević: Počeci, poticaji i stilski okviri stvaralačkog opusa, Banja Luka: Tribina povodom 99 godina od rođenja Vlade Milošević, 11. V 2000. Objavljeno u: Muzika, IV/1–2(13–14), 2000: 35–41.
 32. Musical life in B-H during the 1990s, Budimpešta: Kongres IMS, august 2000. Objavljeno u: Muzika, V/1(17), 2001: 43–48.
 33. Pluralizam savremene muzike u BiH: Raskorak između teorije i prakse. Saopšteno na 2. Međunarodnom simpoziju ,,Muzika u društvu”, 27–28. 10. 2000. Objavljeno u: Zbornik radova 2. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u duštvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija u Sarajevu, 2001: 211–219.
 34. Muzikološka analiza i kritička interpretacija. Historijsko-teorijsko-praktičke postavke, Muzika, IV/3–4(15–16), 2000: 24–42.
 35. Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (teorijski dio), Muzika, V/2(18), 2001: 10–22.
 36. Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (praktični dio). Sonata za klavir op. 13 L. van Beethovena, Muzika, VI/1(19), 2002: 55–74.
 37. Ugodno i prilagodljivo. Tranzicijsko stanje u bih. muzičkoj praksi i teoriji. Saopšteno na 3. Međunarodnom simpoziju ,,Muzika u društvu”, Sarajevo, 24–26. 10. 2002. Objavljeno u: Zbornik radova. 3. Međunarodni simpozij "Muzika u društvu", Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2003: 132–140.
 38. Je li estetika muzike uistinu mrtva?, Saopšteno na 4. Međunarodnom simpoziju ,,Muzika u društvu”, Sarajevo 28–30. 10. 2004, Objavljeno u: Zbornik radova 4. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2005: 34–40.
 39. Muzičke institucije i njihov značaj u razvoju kulturnog života. Prolegomena kulturološkim istraživanjima odnosa muzike i društva u Bosni i Hercegovini, Muzika, IX/2(26), 2005: 25–37.
 40. 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Uvodni tekst. 50 godina Muzičke akademije u Sarajevu, monografija, Sarajevo: Muzička akademija, 2005.
 41. Muzičko/glazbeno obrazovanje u BiH: problemi i perspektive, Muzika, XI, 2(30), 2007: 78–85.
 42. Muzičko obrazovanje i Bolonjska reforma. Iskustva Muzičke akademije u Sarajevu, Zbornik radova I Savjetovanja ,,Reforma visokog obrazovanja“ – primjena Bolonjskih principa, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2007: ? - ?; Muzika, XI, 1(29), 2007: 29–34.
 43. ,,Muzika je način izražavanja najveće ljubaviljubavi prema Bogu”. Parergon o muzici i religiji (,,Music is a way to express the greatest love – love for God”. A parerga on music and religion, u: Hodžić, Refik i ostali (ur.), Zbornik radova. 5. Međunarodni simpozij ,,Muzika u društvu”, Sarajevo, 26–28. 10. 2006, Sarajevo: Muzikološko društvo  FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2007: 65–75.
 44. Hrvatski skladatelji u dijaspori kao historiografski problem: Korpus hrvatskih skladatelja u bih. glazbenoj kulturi 20 stoljeća, Saopšteno na Simpoziju: XX stoljeće – Hrvatska glazba, Zagreb: Matica hrvatska, 22–24. 11. 2007. Objavljeno u: Hrvatska glazba u XX. stoljeću. Zbornik, Zagreb: Matica Hrvatska, 2009.
 45. Tranzicijska muzikologija ili o muzici u doba zabave, u: Jasmina Talam i ostali (ur.), Zbornik radova. 6. Međunarodni simpozij ,,Muzika u društvu, Sarajevo, 28–30. X 2008, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, 2009: 67–81.
 46. Bolonjski zahtjevi za osiguranje kvaliteta i monitoring. Primjer Muzičke akademije u Sarajevu. Objavljeno u: Muzika, XII/1, 2008: 78–90;  Zbornik radova II Savjetovanje Reforma visokog obrazovanjaprimjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu, Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2008: 237–248.
 47. Muzika u kontekstu – ekskluzivno i stvarno ili Muzika u BiH u vrijeme austro-ugarske uprave, Saopšteno na 7. Međunarodnom simpoziju ,,Muzika u društvu“, Sarajevo, 28–30. 10. 2010. Objavljeno u: Zbornik radova 7. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2012: 11–19.
 48. Historija muzike u Bosni i Hercegovini (vrijeme, ljudi, događaji, institucije...), Muzika, XV, 1(37), 2011: 18–29.
 49. Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini, Muzika, XV, 2(38), 2011: 36–54.
 50. Istraživanje u umjetnosti i budućnost Bolonjskog procesa na umjetničkim akademijama Univerziteta u Sarajevu. Istraživanje u umjetnosti/muzici: stanje, problemi, perspektive, Saopšteno na: V. Savjetovanje Univerziteta u Sarajevu, 15. 4. 2011.
 51. Položaj akademija u Bolonjskom procesu / The place of Academies in Bologna Process, Zbornik radova 6. Savjetovanja o reformi visokog obrazovanja „Kontinuitet reforme visokog obrazovanja“, Sarajevo, 13. i 14. 4. 2012.
 52. Doktorski studij na umjetničkim akademijama – da ili ne, Saopšteno na Simpoziju ,,40 godina ALU“, 30. 10. 2012.
 53. Muzika malih naroda na primjeru Bosne i Hercegovine,Saopšteno na 8. Međunarodnom simpoziju „Muzika u društvu“, 8–12. 11. 2012. Objavljeno u: Zbornik radova 8. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2014: 9–22.
 54. Muzička akademija u Sarajevu. U susret šestoj deceniji, Saopšteno na Naučnom skupu ,,Jubileji bosanskohercegovačke muzikologije i enotmuzikologije“, ANUBiH, Sarajevo, 14. 11. 2013.
 55. Stotinu godina tišine. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini, Saopšteno na 9. Međunarodnom simpoziju ,,Muzika u društvu“, 23 – 26. 10. 2014. Objavljeno u: Zbornik radova 9. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu”, Sarajevo: Muzikološko društvo, Muzička akademija, 2016: 11–28.
 56. 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Deset novih godina. Uvodni tekst. 60 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Deset novih godina, monografija, Sarajevo: Muzička akademija, 2015.
 • publicistički radovi:
 1. Muzika traži publiku. 16. Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji, Lica, 1–2, 1980: 113–116.
 2. Varnice "Masmantre". XVIII Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije u Opatiji, Odjek, 1981, 23.
 3. Profiliranje dolazećeg. XIX Tribina muzičkog stvarlaštva u Opatiji, Odjek, 1982, 23.
 4. Umjetnost pod znakom pitanja, Prosvjetni list, 15. 12. 1982.
 5. Sigurna stvaralačka budućnost: Mladen Miličević, Oslobođenje, 8. 5. 1983.
 6. Mijenjanje iz djela u djelo. Intervju s Vojinom Komadinom, Odjek, 1984, br. 12.
 7. Potvrda muzičkog identiteta. Evropska godina muzike – 1985, Oslobođenje, 20. 6. 1984.
 8. Pluralizam stilova i izraza, 21. Tribina muzičkog stvaralaštva Jugoslavije, Odjek, 1984, 23.
 9. Dani Muzičkog stvaralaštva BiH, Biltenbr. 5 DMS, Jajce, oktobar 1985.
 10. Bogati stvaralački opus, Uz 85. godišnjicu života Vlade Miloševića, Biltenbr. 1 DMS, Sarajevo: UKBiH, januar-mart 1986.
 11. In memoriam Artur Klementi, Bilten br. 1, Sarajevo: UKBiH, januar-mart 1986.
 12. Razgovor s Vojinom Komadinom, Bilten br. 4 DMS, Tuzla, 1986.
 13. Zlatna plaketa SOKOJ-a Vladi Miloševiću, Biltenbr. 4, Sarajevo: UKBiH, oktobar-decembar 1986.
 14. U znaku komorne muzike. II. Dani muzičkog stvaralaštva BiH, Tuzla 24-26. 10. 1986, Muzička kultura, br. 4–5, 1986: 23.
 15. Dani Muzičkog Stvaralaštva BiH 1985, Zvuk, br. 3–4, 1986: 104–107.
 16. In memoriam Dragoje Đenader (s popisom djela), Bilten br. 4, Sarajevo: UKBiH, oktobar-decembar 1986; Muzička kultura, br. 1–2, 1987: 4.
 17. Sarajevska zima, Muzička kultura, 1–2,1987: 16.
 18. Čekajući jesen. Koncerti protekle sezone, Muzička kultura, br. 3–4, 1987.
 19. Sinteza dvaju zvukovnih medija. Intervju sa kompozitorom Josipom Magdićem, Oslobodjenje, 06. 01.1988.
 20. Dani Muzičkog Stvaralaštva BiH 1987, Odjek, 1988, br. 1.
 21. Igra ljubavi. SatieNuić, Odjek, 1988, br. 17.
 22. Muzika mladosti. SVEM 1989, Odjek, 1989.
 23. Ekspresivni muzički govor. Povodom smrti Vlade Miloševića, Oslobođenje, 10. 2. 1990.
 24. In memoriam Vojin Komadina, Muzika, I/2, 1997: 117–118.
 25. Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH, Oslobođenje, 1997.
 26. San ili what'sthe Music in War, Muzika, 1/3, 1997: 97.
 27. Teodor Romanić – njim samim. Povodom 45 godinaumjetničkograda, Muzika, II/1(5), 1998.
 28. In memoriam Matusja Blum, Oslobođenje, 5. 4. 1998; Muzika, II/1(5), 1998: 94–96.
 29. Beethovenova Deveta simfonija. Predpremijerno izvodjenje, Oslobodjenje, 14. 7. 1998: 3 (Isto u programskoj knjižici izvodjenja).
 30. Dnevnik Devete i Čarobne, Muzika, II/2(6), 1998: 74–79.
 31. Dnevnik simpozija, Muzika, III/4(8), 1998: 109–112.
 32. In memoriam Milan Jeličanin, Muzika, III/1(9), 1999: 66–68.
 33. Izvještaj o radu Muzikološkog društva za 1997/98, Muzika, III/1(9), 1999: 75–79. 
 34. Plan rada za 1999, Muzika, III/1(9), 1999: 80–81.
 35. Muzička omladina Sarajevo, propagandna knjižica, Sarajevo: Sarajevoart, 1999.
 36. Pjevanje je moj životni credo. Razgovor s Amilom Bakšić povodom 20 godina umjetničkog rada, Muzika, III/2(10), 1999: 52–62.
 37. Naša muzička scena danas. Uvod u razgovor, Muzika, III/2(10), 1999: 89–91.
 38. Vijesti iz Muzikološkog društva i Muzičke akademije, Muzika, III/2(10), 1999: 102.
 39. Međunarodna glazbena tribina, Muzika, III/4(12), 1999: 100–103.
 40. Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, III/4(12), 1999: 105–110.
 41. Vijesti iz… Muzika, IV/1–2(13–14), 2000: 104–107.
 42. Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, IV/1–2(13–14), 2000: 110–113.
 43. Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, IV/3 – 4(15–16), 2000: 142–144.
 44. Gudački kvartet kamernog teatra 55. Promocija dvostrukog CD-a. Kamerni teatar 55, 16. II. 2001. Muzika, V, 1(17), 2001: 166–167.
 45. Amilinih 20 godina pjevanja, Muzika, V, 1(17), 2001: 168–169.
 46. BOMUZ, Bošnjački institut, 10–14. 9. 2001, Muzika, V/2(18), 2001: 116–117.
 47. Dnevnički zapisi o muzici, Muzika, V/2(18), 2001: 131–133.
 48. Umjetnost flaute Bećira Drnde. Uz 40 godinaumjetnostisviranja, Muzika, V, 2(18), 2001: 95–97.
 49. Teodor Romanić: Muzički život u Sarajevu, Muzika, VI, 1(19), 2002: 167–169.
 50. Dani Vlade Miloševića, Banja Luka, 10-11. 4. 2002, Muzika, VI/1(19), 2002:  175. Proširena verzija u: Krajina, I/3, 2002: 243–245.
 51. In memoriam Radan Aleksije, Muzika, VI/1(19), 2002: 179–180.
 52. Dnevnik 3. Međunarodnogsimpozija ,,Muzikaudruštvu“, Muzika, VI/2(20), 2002: 158–152.
 53. Sonemusizmeđu savremenosti i modernosti. Razgovor s Ališerom Sijarićem, Muzika, VI/2(20), 2002: 130–136.
 54. BOMUZ 2002 – Dani bih. muzike, Muzika, VI/2(20), 2002: 146–149; RBH1, decembar 2002.
 55. Zapis nakon … Ivo Pogorelić, Muzika, VI/2(20), 2002: 150–152.
 56. Okrugli stol: Mjesto muzičkog stvaralaštva i kompozitora umjetničke muzike u BiH, Uvod u diskusiju, Muzika, VII/1(21), 2003: 100–114.
 57. Vijesti iz Muzikološkog društva, Muzika, VII/1(21), 2003: 144–147.
 58. ,,Kultura je luksuz“? Zapis povodom jedne izjave, Muzika, VII, 2/22, 2003: 6–8.
 59. O kritičarskoj invenciji bivšeg dirigenta. Odgovor na pisanije Teodora Romanića, Oslobođenje, 21. 10. 2004. Kratka polemika s još po jednim prilogom između autora i T. Romanića povodom praizvedbe opere atrakcija Srebreničanke.
 60. Forsiranje ,,talenata“ kao zamjena za kulturnu konzistenciju, Muzika, VIII, 1(23), 2004: 47–48.
 61. 23. Muzički Biennale Zagreb. ISCM svjetski dani muzike – Zagreb, 15–24. 4. 2005, Muzika, IX, 1/25, 2005: 54–58.
 62. Dva nova znaka, Muzika, X/1(27), 2006: 106–112.
 63. ,,Prefinjenost i razumijevanje“ interpretacije duhovne muzike. Kompakt disk AKCUS-a ,,Slobodan Princip Seljo“, Muzika, X/2(28), 2006: 93–94.
 64. De/konstruiranje stvarnosti. Sevdah opera ,,Differences in demolition“. Muzika: Nigel Osborne, libreto: Goran Simić, režija: Lenka Udovički. Sarajevo, Narodno pozorište, 16/17. 6. 2007, Muzika, XI/1(29), 2007: 77–80.
 65. In memoriam NadaLudvig-Pečar, Muzika, XII/1, 2008: 104–106.
 66. ,,Ustvari“, radi se o plagijatu, pa i u muzici! Osvrt na članak ,,Muzička umjetnost u Bosni i Hercegovini u 19. i 20. stoljeću“, Pregled, 2, 2010: 125–139, u: Pregled, 3, 2010: 301–308. Kritički osvrt na plagijarizam Saše Salihovića.
 67. In memoriam Miljenko Grgić, Muzika, XV, 1(37), 2011: 124–126.
 68. SarajevoChamberMusicFestival. GudačkikvartetiDmitrija Šostakoviča, Oslobođenje, LXVIII, br. 23204, 28. 7. 2011, str. 34.
 69. Franz Schubert (1797–1828): Rani romantičar u blizini tradicije, Knjižica SCMF 2012, Sarajevo: Muzička akademija, 2012: 10–11.
 70. Antonin Dvorak (1841–1904): Tradicija iz/nova, Knjižica SCMF 2012, Sarajevo: Muzička akademija, 2012: 12–13.
 71. Dah Mozarta i Brahmsa među nama, Knjižica SCMF 2013, Sarajevo: Muzička akadmeija, 2013: 10–13.
 72. Beethoven u nama: Četvrti Sarajevo Chamber Music Festival, Knjižica SCMF 2014, Sarajevo: Muzička akademija, 2014: 10–15.
 73. Naš put u budućnost: Peti Sarajevo Chamber Musivc Festival, Knjižica SCMF 2015, Sarajevo: Muzička akademija, 2015: 11–12.
 74. Home and Music: Šesti Sarajevo Chamber Music Festival, Knjižica SCMF 2016, Sarajevo: Muzička akademija, 2016: 9-11.

- recenzije, prikazi, predgovori, promocije:

 1. Čarls Rosen,,Klasični stil“, Zvuk, 1981, 3.
 2. Muzika i emocije. Derik Kuk ,,Jezik muzike”, Oslobođenje, 31. 8. 1983.
 3. Raspoloženja i konotacije. L. B. Meyer „Emocija i značenje u muzici“, Odjek, 1987, br. 21.
 4. Prikaz knjigePojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća“, autor Nikša Gligo, Matica Hrvatska, Zagreb, 1995, Muzika, I/2, 1997: 113.
 5. Predgovor za knjigu „Bosanska trilogija“ Gojka Bjelca, Sarajevo: Compact, 1999:  7–10.
 6. Recenzija knjige „Kreativnost dirigentske prakse Teodora Romanića“, Sarajevo: Sarajevo publishing, 2001.  Objavljeno u: Muzika, V/2(18), 2001: 106–107.
 7. Gudački kvartet Kamernog teatra 55. Trideset godina umjetničkog djelovanja. Promocija dvostrukog kompakt diska, Kamerni teatar 55, 16. 2. 2001, u: Muzika, V/1(17), 2001: 166–167.
 8. Promocija izdanja ,,Amilinih 20 godina pjevanja“, Narodno pozorište, 6. 5. 2001, u: Muzika, V/1(17), 2001: 168–169.
 9. Recenzija knjige ,,Muzika u Sarajevu (sjećanja neposrednog učesnika) Teodora Romanića“, Sarajevo: Rabic, 2002. Promocija: Narodno pozorište, 16. 2. 2002. Objavljeno u: Oslobođenje, KUN, LIX, br. 19767, 28. 2. 2002: 2; Muzika, VI/1(19), 2002: 167–169.
 10. Recenzija knjige „Vlado S. Milošević – etnomuzikolog“ Milorada Kenjalovića, Banja Luka: Akademija umjetnosti Banja Luka, 2002. Objavljeno u: Muzika, VI/1(19), 2002: 170–171.
 11. Promocija Zbornika radova III. Međunarodnog simpozija ,,Muzika u društvu“, Muzika, VII/1(21), 2003: 139.
 12. Trilogija kao dramska/dramatska paradigma Bosne, recenzija/promocija knjige ,,Hodočasnik – kazališni scenariji“ Gojka Bjelca, rkp., Sarajevo: Prosperitet, 2004. Promocija 24. 5. 2004.
 13. Recenzija knjige ,,Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992“ Refika Hodžića, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2004. Promocija: Bihać 2004.
 14. Recenzija kompakt diska ,,Dani Vlade Miloševića II“, Banja Luka, 15. 4. 2004, rkp. Promocija: Banja Luka 2004.
 15. Recenzija knjige ,,Muzički stilovi Dejana Despića“, Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srpsko Sarajevo, 2004. Promocija: Srpsko Sarajevo 15. 11. 2004. U: Muzika, VII/1(21), 2003: 139.
 16. Promocija knjige,,Ivica Šarić – od Kraljeve Sutjeske do pozornica svijeta“ Gradimira Gojera, Mostar: Hotel Lero, 18. 3. 2010.
 17. Recenzija knjige ,,Harmonija“ Refika Hodžića. Promocija: Dubrovnik, januar 2011.
 18. Recenzija monografije ,,50 godina Muzičke škole u Tuzli Miradeta Zulića“. Promocija: Tuzla, april 2011.
 19. Recenzija knjige ,,Portret misli estetičara Ivana Fochta. Filozofija i estetika pred tajnom umjetničkog bića“ Fatime Lačević, Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2012. Elektronsko izdanje.

- radio emisije i kritike:

 1. Dani Muzičkog Stvaralaštva Jajce 1985. Radio Sarajevo: Muzikološka tribina III programa, 13. 11. 1985, 19 h.
 2. Leonard B. Meyer: Emocija i značenje u muzici, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 7. 6. 1987.
 3. Godišnjice – Kompozitor Josip Magdić, Radio Sarajevo: Muzikološka tribina, 7. 10. 1987.
 4. Vlado Milošević – Desanka Maksimović, Vokalnost zasnovana na strukturnim slojevima pjesničkog predloška, Radio Sarajevo III program, 9. 12. 1987.
 5. Kritika koncerta Sarajevskog baroknog trija (Dom Armije 17. 3. 1988), Radio Sarajevo: Muzički magazin, 19. 2. 1988.
 6. Kritika koncerta orkestra opera (dirigent M. Homen), Radio Sarajevo: Muzički magazin, 2. 4. 1988..
 7. Kritika koncerta Sarajevske filharmonije (dirigent Uroš Lajovic), Radio Sarajevo: Muzički magazine, 2. 4. 1988.
 8. Kritika koncerta Damira Huljeva, Esme Pašić i Sanje Daniš, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 27. 4. 1988.
 9. Kritika baletne predstave Satie – Nuić, Radio Sarajevo: Treći program, maj 1988.
 10. Kritika operske predstave Ljubavni napitak, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 7. 1. 1988.
 11. Balet na simfonijsku muziku, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 29. 1. 1989.
 12. Vojislav Ivanović: Balada za klavir i orkestar, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela,  23. 1. 1989.
 13. Josip Magdić: De profundis, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela, 29. 1. 1989.
 14. Vojin Komadina: Koncert za flautu i gudače, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela, 5. 2. 1989.
 15. Rada Nuić: Tokata za kapljice, Četiri skice za miješanu elektroniku, Radio Sarajevo: Treći program, Ciklus Nova djela,  12. 2. 1989.
 16. SVEM 1989, Radio Sarajevo: Muzički magazin, mart 1989.
 17. SVEM 1989. Razgovor s Radom Nuić, Radio Sarajevo: Treći program, mart 1989.
 18. Nada Ludvig Pečar: II Gudački kvartet Reminiscences, Radio Sarajevo: III program Ciklus Nova djela, 19. 2. 1989.
 19. Mali dimnjačar Benjamina Brittena, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 20. 5. 1989.
 20. DMS 1989, Radio Sarajevo: Treći program, 20. 5. 1989.
 21. Umjetnička transpozicija muzičkog folklora u opusu Vlade Miloševića, Radio Sarajevo: Treći program, 4. 2. 1990.
 22. Daphnis et Chloé (koreograf Drago Boldin), Radio Sarajevo: Muzički magazin, april 1990.
 23. Carmen G. Bizeta, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 11. 5. 1990.
 24. Derviš i smrt Vojina Komadine, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 29. 10. 1990.
 25. Derviš i smrt. Razgovor s autorom, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 9. 2. 1991.
 26. MBZ 91, Radio Sarajevo: Treći program, 27. 4. 1991.
 27. MBZ 91, TV Sarajevo: Vivo vivace, 8. 5. 1991.
 28. Miris kiše nad Balkanom Igora Kuljerića, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 20. 5. 1991.
 29. Koncert Aleksandre Toman i Esme Pašić, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 16. 3. 1991.
 30. Madame Butterfly Giacoma Puccinija, Radio Sarajevo: Muzički magazin, april 1991.
 31. Tosca Giacoma Puccinija, Radio Sarajevo: Muzički magazin, 23. 9. 1991.
 32. Gostovanje na Radio BH1 (urednik: Jasmin Ferović), 21. 6. 2005.
 33. Pet emisija za Radio BH1 o velikanima svjetske muzike: Uvodna emisija, Bach, Beethoven, Wagner, Schönberg, 2006.
 34. Radio emisija o Vladi Miloševiću, 16. 3. 2010. Urednica Rada Nuić.

      - javni nastupi, predavačka djelatnost:

 1. Muzičko stvaralaštvo BiH na TMSJ 1984, voditelj razgovora, Sarajevo: Đuro Đaković, 14. 1. 1985.
 2. Veče Scarlattija, Dom mladih SKCS, 16. 5. 1985. Čembalo Ljiljana Pećanac.
 3. Razgovor s Vojinom Komadinom povodom 30 godina umjetničkog rada. Sarajevo: Udruženje kompozitora BiH, maj 1985. Klavir Dunja Košanin, violina Faruk Sijarić i drugi.
 4. Kompozitor Josip Magdić, Muzikološka tribina UKBiH, oktobar 1987.          
 5. Vlado Milošević – Desanka Maksimović, Vokalnost zanovana na strukturnim slojevima pjesničkog predloška, Muzikološka tribina DMS, Sarajevo, 26. 11. 1987.
 6. Okrugli stol ,,Zeničko proljeće” 12. 4. 2003. Tema: ,,Mjesto muzičkog stvaralaštva i kompozitora umjetničke muzike u BiH danas”. 
 7. Praizvedba Svite za violončelo i klavir, Bošnjački institut Adil Zulfikarpašić, 16. 2. 2004. Belma Alić – violončelo, Ivan Čavlović – klavir.
 8. Svita za violončelo i klavir, III, I, Finale, 29. 12. 2005. Violončelo – Miran Zrimšek, klavir – Ivan Čavlović.
 9. Predavanje o Bolonjskoj reformi, Seminar muzičkih pedagoga, Dubrovnik 16/17. 1. 2005.
 10. TV BH1, Emisija o umjetničkim djelima posvećenim Srebrenici (urednica Emina Hrenovica), juni 2005.
 11. Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, januar 2006. Teme predavanja: Muzički oblici u nastavi muzike u osnovnim školama; Bolonjska reforma na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
 12. TV BH1, Emisija Svakodnevica – Kič (urednica Emina Hrenovica), 13. 2. 2007.
 13. Predavanja o Bolonjskoj reformi, Srednje muzičke škole FBiH, 29. 11. 2006–15. 3. 2007.
 14. Prezentacija na Savjetovanju o Bolonjskoj reformi Univerziteta u Sarajevu, 24. 2. 2007. (Hotel Radon Plaza).
 15. Gost profesor na Odsjeku za muzikologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, 21. 12. 2007. Teme predavanja: Muzika u Bosni i Hercegovini; Slovenski muzičari u Bosni i Hercegovini.
 16. Seminar muzičkih pedagoga BiH. Medena, 17–20. 1. 2008. Tema predavanja: Bolonjska reforma na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i njena refleksija na muzičko školstvo u BiH.
 17. SeminarmuzičkihpedagogaBiH. Dubrovnik, 16–24. 1. 2009. Tema predavanja:  Bolonjski zahtjevi za osiguranje kvaliteta i monitoring. Primjer Muzičke akademije u Sarajevu.
 18. Hommage Mladen Pozajić i Mladen Stahuljak, Narodno pozorište, 14. 12. 2009.
 19. Seminar muzičkih pedagoga BiH. Dubrovnik, 20. 1. 2010. Istraživanje u umjetnosti i budućnost Bolonjskog procesa na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.
 20. Seminar muzičkih pedagoga 21. 11. 2011. Bolonjska reforma muzičkog školstva
  šta dalje?Promjena curriculuma prema bolonjskoj reformi na muzičkoj akademiji u sarajevu. Aspekti promjene u oblasti muzičkih oblika.
 21. 6. Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja, Sarajevo, 13. i 14. 4. 2012.
 22. Seminar muzičkih pedagoga FBiH. Dubrovnik, 19. i. 20. 1. 2012. Historija muzike u Bosni i Hercegovini autorska prezentacija.
 23. Seminar muzičkih pedagoga FBiH. Dubrovnik, 26. 1. 2013. Muzički oblici versus muzički stilovi.
 24. Okrugli sto CANU: Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990–2010). Podgorica, 25. 1. 2013. Muzika u Bosni i Hercegovini u stanju tranzicije: Fragmenti.
 25. Uvodno predavanje SCMF: Franz Schubert, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 26. 8. 2012.
 26. Uvodno predavanje SCMF: W. A. Mozart, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 27. 8. 2012.
 27. Uvodno predavanje SCMF: W. A. Mozart, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 28. 8. 2012.
 28. Uvodno predavanje: Antonin Dvorak, SCMF 2012; Sarajevo, Muzička akademija, 30. 8. 2012.
 29. Uvodno predavanje SCMF: Mozart & Brahms, SCMF 2013; Sarajevo, Muzička akademija, 25. 8. 2013.
 30. Uvodno predavanje: Beethoven, Kvarteti br. 1, 9, 16, SCMF 2014; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 29. 8. 2014.
 31. Uvodno predavanje: Beethoven, Kamerna muzika,  SCMF 2014; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 2. 9. 2014.
 32. Uvodno predavanje: Beethoven, Walsh, SCMF 2015; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 26. 8. 2015.
 33. Uvodno predavanje: Berg, Elgar, Schumann, SCMF 2015; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 31. 8. 2015.
 34. Uvodno predavanje: Biber, Vivaldi, Bach, Respighi, Part, Karača, SCMF 2016; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 31. 8. 2016.
 35. Uvodno predavanje: Vivaldi, Mozart, Prebanda, Piazzola, SCMF 2016; Sarajevo, Dom Oružanih snaga BiH, 3. 9. 2016.

            - urednički poslovi:

 1. Časopis za muzičku kulturu „Muzika“, Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu. Muzikološko društvo FBiH, 1997–2004.
 2. Knjiga „Muzički život u Sjeverozapadnoj Bosni od 1878–1992“ dr. Refika Hodžića. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2004.
 3. Zbornik radova I. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 1999.
 4. Zbornik radova II. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2000.
 5. Zbornik radova III. Međunarodnog simpozija „Muzika u društvu“, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2002.
 6. Kompakt disk „Bosanskohercegovačka muzika – koncertni zapisi“, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, mart 2002.
 7. Kompakt disk „Antologija muzike za klavir u BiH“, Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH, 2003.
 8. Monografija „50 godina Muzičke akademije u Sarajevu“ (glavni i odgovorni urednik), Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2005.
 9. Monografija „60 godina Muzičke akademije u Sarajevu. Deset novih godina“ (glavni i odgovorni urednik), Saraejvo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2015.
 10. Knjižice Festivala Majske muzičke svečanosti”. Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2008–2016.
 11. Dokumenti Muzičke akademije vezani za Bolonjsku reformu, izvještajne evaluacije, strategiju razvoja i sl. (2005–2016)
 12. Knjižica „Sarajevo Chamber Music Festival 2012(urednik, s Chrisom Finckelom, Dino Mulićem i Amilom Ramović), Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2013.
 13. Knjižica „Sarajevo Chamber Music Festival 2013(urednik, s Chrisom Finckelom, Dino Mulićem i Amilom Ramović), Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2013.
 14. Knjižica „Sarajevo Chamber Music Festival 2014(urednik, s Chrisom Finckelom, Dino Mulićem i Amilom Ramović), Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2014.
 15. Knjižica „Sarajevo Chamber Music Festival 2015(urednik, s Chrisom Finckelom i Amilom Ramović), Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, 2015.

            -naučno-istraživački projekti

 1. Kompozitori Bosne i Hercegovine: Obrada podataka, SOKOJ, 1985–1989.
 2. Fundamentalna istraživanja za muziku u BiH (FIHM BiH 2010) (koautor),Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (1990), Muzikološko društvo,1997. Objavljeno u: Muzika, I/3, 1997: 127–133.
 3. Leksikon muzičara u BiH, Muzikološko društvo, 1998. Objavljeno u: Muzika, III/1(9), 1999: 75–86.
 4. Abecedarij Leksikona muzičara u Bosni i Hercegovini – umjetnička muzika (gl. i odg. ur.), Sarajevo: Muzička akademija – Institut za muzikologiju, 2010.

 

IV.MENTORSTVO U IZRADI MAGISTARSKIH RADOVA

 1. Alma Zubović: Muzika kod Bošnjaka u vrijeme turske uprave u BiH. Odbrana: 1999.
 2. Merima Purić Čaušević: Klavirske kompozicije bosanskohercegovačkih kompozitora – pregled, analiza, sistematizacija. Odbrana: 5. 4. 2002          
 3. Vesna Andree Zaimović: Muzički izrazi bosanske dijaspore u zapadnoevropskoj kulturi.  Odbrana: 2003.
 4. Mirsad Pinjo: Sarajevska filharmonija u periodu 1923–2000. Odbrana: 2003.
 5. Amila Ramović: Forma u muzičkom postmodernizmu. Estetske i druge osnove konstrukicje postmodernog muzičkog djela. (Komentor dr. Nikša Gligo). Odbrana: 31. 03. 2006.
 6. Fatima Hadžić: Uloga čeških muzičara u razvoju muzičkog života u BiH. Odbrana: 5. 6. 2009.
 7. Jasmin Ferović: Elektroakustička muzika. Odbrana: 9.7. 2009.
 8. Lana Paćuka: Muzički život u Sarajevu kroz napise u Sarajevskom listu. Odbrana: 15. 4. 2010.  
 9. Amra Delić: Kompoziciono-tehnička i stilska obilježja simfonijske muzike kod bih. kompozitora. Odbrana: 16. 4. 2010.
 10. Šečić Mirela: Muzički život u Hercegovini 1878–1941. Odbrana: 14. 2. 2013.
 11. Ana Perunović-Ražnatović: Formalna, harmonska i polifona koncepcija poznih kvarteta Ludwiga van Beethovena. Odbrana: Cetinje, 23. 1. 2013.
 12. Ivana Tomić-Obrdalj: Tematizam u Sonatama za klavir br. 6, 7 i 8. Sergeja Prokofjeva. Odbrana: 13. 6. 2014.
 13. Harun Zulić: Oblikovanje u djelima s tintinnabuli tehnikom Arvo Parta. Odbrana: 30. 9. 2016.

 

V.MENTORSTVO U IZRADI DOKTORSKIH DISERTACIJA

 1. RefikHodžić: Muzički životu Sjeverozapadnoj Bosniod 1878–1992. Odbrana: 21. 6. 2002.
 2. Mirna Marić: Franjevačka glazba i glazbenici u Bosni i Hercegovini od 17. do sredine 19. stoljeća. Odbrana: 12. 12. 2008.
 3. Miradet Zulić: Muzički život u Sjeveroistočnoj Bosni od 1878–1992. Odbrana: 13. 4. 2009.
 4. Fatima Hadžić: Muzički život u Sarajevu između dva svjetska rata. Odbrana: 22. 8. 2012.
 5. Lana Paćuka: Muzički život u Sarajevu u vrijeme austrougarske vladavine. Odbrana: 27. 6. 2014.
 6. Milan Lucić: Izvođačke specifičnosti u klavirskoj literaturi prve polovine 19. stoljeća (mentor za pisani rad u umjetničkom doktoratu). Odbrana: 5/6. 11. 2015.
 7. Amra Bosnić: Kompozitorstvo u Bosni i Hercegovini. Odbrana: 22. 4. 2016.
 8. Belma Alić: Nove tehnike u literaturi za violončelo 20. i 21. stoljeća (mentor za pisani rad u umjetničkom doktoratu).Odbrana: 5/6. 5. 2016.
 9. Dino Rešidbegović: Subtraktivna sinteza u komponovanju (mentor za pisani rad u umjetničkom doktoratu). Odbrana: 29/30. 6. 2016.

 

VI.ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA ODBRANU MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH TEZA

 1. Član Komisije za odbranu magistarske teze Naide Hukić: Neoklasicistička harmonija u djelima bosanskohercegovačkih autora. Odbrana: 2012.
 2. Član Komisije za odbranu magistarske teze Nerme Hodžić Mulabegović: Tretman modalnih pojava u nastavi solfeggia. Odbrana: 2014.
 3. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Ire Prodanov-Krajišnik: Religijska inspiracija u srpskoj duhovnoj muzici posle 1945. Odbrana: Novi Sad, 2005.
 4. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Senada Kazića: Muzička improvizacija u edukativnom procesu. Odbrana: 2007.
 5. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Tamare Karača-Beljak: Uloga medija u transformaciji narodne prakse. Odbrana: 2008.
 6. Član Komisije za odbranu doktorske radnje Jasmine Talam: Narodni muzički instrumenti u BiH. Odbrana: 2009.
 7. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Merime Purić Čaušević: Perspektive I efekti muzičke edukacije u inkuzivnom odgojno-obrazovnom procesu. Odbrana: 2010.
 8. Član komisije za odbranu doktorske disertacije Sande Dodik: Veza arhaičnog i savremenog zvuka u ciklusu Muzika oktoiha Ljubice Marić. Odbrana: Banja Luka, 2013.
 9. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Valide Tvrtković Akšamija: Inovacije u muzičkom odgoju obrazovanju – priprema za cjeloživotno učenje. Odbrana: 2014.
 10. Član Komisije za odbranu doktorske disertacije Amile Ramović: Zvuk kao oblikovni material u savremneoj umjetnosti. Odbrana: 2015.

 

VII.KOMPOZITORSKI RAD

- muzika za pozorišne predstave i film:

 1. Pred penzionisanjem“, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Kamerni teatar, 1979.
 2. Divlje meso“, režija GojkoBjelac, Sarajevo: Kamerni teatar, 1980.
 3. Tamo-amo“, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Narodno pozorište,1982.
 4. ,,Play Kočić”, Banja Luka: Narodno pozorište, 1989
 5. ,,La strada”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Narodno pozorište – mala scena, 1999.
 6. Muzika za dokumentarni TV film ,,Hronika bešćutnosti”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: FTV, 13. 2. 2001.
 7. ,,Samoubojice”, režija Gojko Bjelac, Sarajevo: Akademija scenskih umjetnosti, 25. 5. 2003.

-kamerna muzika:

Svita za violončelo i klavir, Sarajevo: Bošnjački institut, 16. 2. 2004, Belma Alić violončelo, Ivan Čavlović klavir (praizvedba). Izvedena i 28. 10. 2004., Elegija III, 1. 11. 2003.

-muzički teatar:

opera atrakcijâ „Srebreničanke”, Sarajevo: Narodno pozorište, 15. 10. 2004. (premijera). Reprize: 7. 11. 2004; 15. 12. 2004.

 

VIII.FUNKCIJE I DRUGI OBLICI RADA

- Prodekan za nastavu i izdavačku djelatnost Muzičke akademije u Sarajevu, 1996–2002; 2004–2007.

- Glavni i odgovorni urednik časopisa Muzika, Muzikološko društvo-Muzička akademija u Sarajevu, 1997–2004.

- Predsjednik Muzikološkog društva FBiH, 1997–2004.

- Organizator Međunarodnog simpozija "Muzika u društvu, 1988–2002.

- Član žirija za izbor pjesme za Evroviziju, mart 2004.

- Član stručnog žirija 19. Susreta pozorišta BiH, Brčko, 1–8. 11. 2002.

- Član Komisije za naučno-istraživački rad Univerziteta u Sarajevu, 2004.

- Član Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Sarajevu, 2004.

- Član Vijeća časti Univerziteta u Sarajevu, 2004; 2008.

- Rad na dokumentima Bolonjske reforme, od 2004.

- Član Senata Univerziteta u Sarajevu, 2006–2016.

- Dekan Muzičke akademije u Sarajevu, 1. 11. 2007–1. 11. 2011. (prvi mandat), 1. 11. 2011– 1. 6. 2016. (drugi mandat)

- Član Komisije za izradu dokumenata integriranog Univerziteta, 2008.

- Član Komisije za samoevaluaciju Univerziteta u Sarajevu, 2008.

- Član Komisije za profesore emerituse, 2008, 2015.

- Predsjednik Grupacije umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, 2008–2016.

- Član Komisije za priznavanje diploma Univerziteta u Sarajevu, od 2010.

- Ekspert za kvalitet i akreditaciju visokoškolskih organizacija u BiH. Osnivač Agencija za kvalitet i akreditaciju BiH, od 2010.

- Član Komisije za akreditaciju Univerziteta u Sarajevu. Osnivač Ministarstvo za obrazovanje i nauku KS, 2011.

- Član Komisije za osnivanje Odsjeka za filmsku režiju Univerziteta za nauku i tehnologiju. Osnivač MInistarstvo za obrazovanjenauku i mlade Kantona Sarajevo, 2011.

- Član Komisije za akreditaciju Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu. Osnivač Ministarstvo za prosvjetu Republike srpske, 2012.

- Član Komisije za osnivanje područnih odjeljenja Univerziteta u Sarajevu u distriktu Brčko. Osnivač Misnistarstvo za obrazovanje distrikta Brčko, 2012.

- Član Komisije za izradu Pravilnika o plaćama i ostalim izdvajanjima Univerziteta u Sarajevu. Osnivač Univerzitet u Sarajevu, 2015.

- Član Komisije za izradu Pravilnika o finansiranju Univerziteta u Sarajevu. Osnivač Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, 2015.

 

IX.MEĐUNARODNA DJELATNOST

 1. Kao dekan Muzičke akademije, u svojstvu profesora na Muzičkoj akademiji u Sarajevu ili kao kulturni radnik od 2007. do 2016. aktivno učestvovao: na kongresima Asocijacije evropskih konzervatorija (AEC) i prezentirao rad Muzičke akademije u porodici muzičkih konzervatorija i visokoškolskih ustanova Evrope i SAD-a; na susretima eksperata za muzičku pedagogiju; u delegacijama za prezentiranje muzičke kulture Bosne i Hercegovine u drugim zemljama (Strasbourg, Francuska; Aarhus, Danska; Stockholm, Švedska; Varšava, Poljska; Sankt Peterburg, Rusija; Beč, Austrija; Valencia, Španija; Palermo, Italija; Budimpešta, Mađarska; Zagreb, Hrvatska; Novi Sad, Srbija; Beograd, Srbija; Ljubljana, Slovenija; Podgorica, Crna Gora).
 2. Simpozij ,,Folklor i transpozicija”, Beograd, 1989. Aktivno učešće s referatom.
 3. Simpozij ,,Muzika u tranzicijskim zemljama”, Budimpešta, 2000. Aktivno učešće s referatom.
 4. Predavanje o umjetničkoj i tradicijskoj muzici Bosne i Hercegovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija, 2007.
 5. Gostovanje na Istanbul Technik Üniversitesi, Istanbul, 2012. Predavanje o muzici u Bosni i Hercegovini.
 6. Međunarodni skup o Trećem ciklusu studija na muzičkim akademijama, Gent, 2013. Aktivno učešće s referatom i diskusijom.
 7. Međunarodni skup Lifelong Learning, Groningen, 2014. Počasni član komisije za promociju Everta Bishopa Boela u doktora muzičkih nauka i aktivno učešće u diskusijama.
 8. Član počasnog odbora festivala i takmičenja ,,Schubert und Neue Musik”, Graz, 2015.

 

X.OPIS NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I STRUČNIH RADOVA (izbor)

Umjetnička transpozicija muzičkog folklora u opusu Vlade S. Miloševića (1989)

Članak je saopšten na nekoliko domaćih i međunarodnih simpozija i objavljen u njihovim zbornicima radova. Prvi put rad je saopšten na II. Simpoziju „Umjetnička transformacija folklora“ u Beogradu (1989). Članak se bavi klasifikacijom upotrebe folklorne građe u umjetničkoj muzici, na tragu Bartókovih, Janačekovih, Konjevićevih, Dolinerkinih i Miloševićevihklasifikacija koje su u svijetu sagledavanja ovog problema već poznati. Pisac, međutim, kroz analize svih Miloševićevih djela, a kao pripremu za izradu doktorske disertacije, daje i svoju originalnu klasifikaciju koja je danas prihvaćena od mnogih pisaca koji se bave tretmanom folklorne idiomatike u umjetničkoj muzici.

           

Fragmenti o nacionalnom u muzici BiH (1997)

U šest fragmenata (i uvodom i perspektivama) studija postavlja i objašnjava:  terminologiju „muzika u BiH“ i „bih. muzika“. Precizno formulisanje ova dva termina i uvodjenje termina „bih. muzički duh“ razrješava dalju metodološku obradu problema nacionalnog u muzici BiH kroz obradu folklorne i konfesionalne muzike (fragment II), folklora u umjetničkoj muzici (fragment III), odnosa historije i estetike (fragment IV), a zatim kroz četiri primjera djela četiriju bih. kompozitora (fragment V)  konačno objašnjava šta je to „bih. muzički duh“. Kao potvrda autorovog stava u zaključku (fragment VI) navode se riječi V. Miloševića i njegova definicija bosanskog kompozitora. Na kraju rada stoji naslov odjeljak pod naslovom „Perspektive“ koji je autorovo razmišljanje o budućnosti bih. muzike i bih. kompozitora. Ovaj rad je originalni naučni rad jer se prvi put raspravlja o problemu nacionalne muzike u BiH, a uz relevantnu literaturu autor daje i definicijske naznake problema nacionalnog stila pronalazeći ga u domenu muzičkog folklora i njegove upotrebe u umjetničkoj muzici.     

 

Miroslav Špiler - Nacrt za životopis (1997)

U ovom monografskom radu dataljno je opisan život i stvaralački opus Miroslava Špilera, jednog od najznačajnijih bih. kompozitora. Kako sam autor kaže, rad je baziran na izvornoj gradji koja se nalazi u biblioteci Muzičke akademije u Sarajevu. Životni i stvaralački opus Miroslava Špilera dijeli se u tri perioda: Prije rata-školovanje-kompozitorski počeci, U ratu-komponovanje u znaku revolucionarnih potreba i Poslije rata-sinteza kompozitorskog opusa. Sva tri perioda su vremensko-umjetnički zaokružene cjeline sa posebnim i zajedničkim elementima, uvijek u odnosu na životna i stvaralačka zbivanja oko Drugog svjetskog rata. U radu je posebno dragocjeno poglavlje: Popis djela, u kojem su popisana sva djela Miroslava Špilera prema zahtijevima index-kartice BIMC-a, Međunarodne biblioteke za savremene muziku u Parizu i New Yorku.

 

Simfonijski orkestar RTV Sarajevo u svjetlu dokumentarne građe (1997)

U našoj sredini ovo je prvi rad u kojem se detaljno opisuje rad jednog od najznačajnijih izvođačkih tijela u BiH. Obuhvaćen je period od nastanka ansambla (1957) do 1992. Pronalaženje dokumentarne građe u arhivama RTV BiH, u Univerzitetskoj i Narodnoj biblioteci u Sarajevu, u časopisu „Odjek“, dnevnom listu „Oslobođenje“ i u privatnim arhivama, pokazuje ozbiljnost pristupa problematici, a njena detaljna obrada daje značajne rezultate u ovom zanimljivom originalnom naučnom članku. Na kraju su date dvije opširne bibliografije: koncertnog i fonoarhivskog repertoara (413 djela) i napisa o orkestru u dnevnoj i periodičnoj štampi socijalističke Jugoslavije (169 napisa). Ove bibliografije imaju znatnu vrijednost  jer su neke snimke u fonoarhivu RTV BiH u toku rata uništene, a takođe je i fond publicistike u Univerzitetskoj biblioteci (gdje je popis napisa radjen) takođe znatno oštećen.

 

Muzička publicistika i kritika (1997)

Rad je u formi skripte za studente muzikologije na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Rađen je na osnovu relevantne strane literature, a obrađuje sve značajnije probleme u muzičkoj publicistici i kritici. Skripta daje početna znanja studentima u snalaženju u raznim formama muzičke publicistike, a naročito muzičke kritike, i priprema studente za ovu specifičnu muzičku i muzikološku djelatnost. Na osnovu uputa u skripti studenti, naime, samostalno priređuju svoje radove u raznim oblicima, od muzičkog prikaza do muzičke kritike i muzičkog eseja.

 

Neki problemi muzike u Bosni i Hercegovini (1998)

Rad nastavlja istraživanja problema nacionalnog u muzici BiH, sada iz ugla kompozitorskih skupina, autohtonosti, kontinuiteta/diskontinuiteta i različitosti, situacije do 1991., stanja danas i sa nešto proširenim perspektivama. Kratki, ali precizni opis kompozitorskih skupina sa početka XX stoljeća uvodi u probleme koji odredjuju bih. muziku. Autohtonost bih. umjetničke muzike (i kompozitora) se zasniva na: rođenju i umjetničkom radu kompozitora, srođavanju pridošlih kompozitora sa muzičkom sredinom,  upotrebi bih. muzičkog  folklora, kompozitorskim pedagoškim i stilskim utjecajima i recepciji umjetničkih djela u kulturnom miljeu sredine. Kontinuitet u kompozitorskom stvaranju postoji u upotrebi folklora i utjecajima kompozitora jednih na druge, a diskontinutet je u neiživljenosti muzike i stvaranja muzike u nepovoljnoj i nemirnoj društvenoj i političkoj sredini, kao i na stvaralačkoj razini kod onih kompozitora koji ne koriste bih. folklor u umjetničkom procesu. Kratke naznake o stanju u kompozitorskoj praksi do 1991. i danas, ponovo nas uvode u perspektive (iz prethodnog članka) koje autor proširuje nekim novim razmišljanjima.

 

Nada Ludvig-Pečar. Povodom životnog i stvaralačkog jubileja  (1998)

Članak je napisanpovodom 45 godina umjetničkog rada i 70 godina života, ali nema karakter prigodnog članka, već monografske studije. U radu je naime detaljno obrađen životni i stvaralački vijek Nade Ludvig sa opisom stilskih karakteristika njena opusa i značaja tog opusa u ukupnom bih. stvaralaštvu. Zaključak, izveden na analizi djela i specifičnostima stila, je da Nada Ludvig, kao prva žena kompozitor, unosi u bih. kompozitorstvo jedan specifičan i ženski tonus, te kao takav obogaćuje relativno siromašnu kompozitorsku praksu u BiH. Popis svih djela Nade Ludvig, dat kao poseban naslov, posebna je vrijednost ovoga rada, a uz zaključke o stilu kompozitorke rad otvara mogućnosti za buduća istraživanja.

 

Sadržajna bibliografija napisa o muzici u časopisu „Odjek“ (1998)

Autor se ovim radom prihvatio nesvakidašnjeg posla u našoj muzičkoj publicistici. Bibliografija sadrži preko 1200 brojeva što je do sada jedini i najopsežniji popis članaka o muzici u BiH. Bibliografija je sadržajnog tipa tj. uz svaki članak stoji i kratki opis sadržaja, a rađena je u sklopu projekta „Fundamentalna istraživanja za historiju muzike u BiH“ čiji je jedan od tvoraca i voditelja sam autor. Do sada su objavljena dva nastavka (do broja 503).  

 

Članci za enciklopediju Grove Music Online (1998/2015)

Prema strogim zahtijevima ove čuvene svjetske enciklopedije muzike i muzičara koja izlazi u Londonu, i na poziv uredništva, autor je napisao 14 biografskih članaka o bih. kompozitorima. Ti kompozitori su: Milošević Vlado, Rihtman Cvjetko, Špiler Miroslav, Ivan Demetar, Prebanda Milan, Stahuljak Mladen, Smailović Avdo, Grković Branko, Đenader Dragoje, Komadina Vojin, Jeličanin Milan, Magdić Josip, Bego-Šimunić Andjelka i Pozajić Mladen. Svaki članak obrađuje kompozitorov životopis, zatim osnovne karakteristike stvaralaštva, popis glavnih djela (i pisanih radova) i popis literature na osnovu koje je članak radjen. Za svakog kompozitora autor je imao prostor od svega 200 riječi, ali i to je dovoljno da naši kompozitori po prvi put uđu u ovu prestižnu enciklopediju.

 

Muzički oblici (1998)

Udžbenik Muzički oblici objavljen je u Sarajevu 1998. kao Univerzitetska knjiga na 517 stranica teksta sa notnim primjerima. Ovo obimno djelo prvo je ovakve vrste u BiH. Iza njega stoji dugotrajan autorov rad, visoka stručnost i sposobnost da se kompleksno izloži materija nauke o muzičkim oblicima i poveže sa drugim dodirnim i relevantnim područjima muzičke teorije i prakse.

 

Dirigent Teodor Romanić (1998)

Rad je napisan u formi knjižice, a povodom 45 godina rada Teodora Romanića. Rad je monografskog karaktera jer daje sve relevantne podatke za život i stvaralaštvo jednog umjetnika. Nakon biografije, slijedi opis dirigentske, zatim pedagoške, publicističke i javne djelatnosti, a na kraju dat je i popis repertoara u kojem su navedeni svi dirigentski projekti Teodora Romanića. Rad je prvi ovakve vrste u našoj stručno-muzičkoj publicistici.

 

Analiza muzičkog djela. Izrada seminarskog rada (2001/02)

Rad spada u stručno-pedagoške napise autora. U njemu se razradjuje specifičan problem muzičke analize i daju se metodološke upute i pristupi analizi muzičkog djela ili nekog muzičkog-teorijskog problema. U drugom dijelu rada daju se precizne upute za izradu seminarskog rada iz oblasti muzičke analize, koje vode studenta od početne zamisli i izbora djela ili problema do izrade pismenog rada. Rad je radjen za potrebe studija na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju i Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

 

Vlado Milošević – kompozitor (2001)

U knjizi Vlado Milošević – kompozitor Čavlović monografski obrađuje jednog od najznačajnijih, a svakako najplodnijih bih. kompozitora. Monografska obrada je svestrana jer se obrađuje cjelokupni Miloševićev opus, koji čini 505 djela, opisuju se strukturne i stilske karakteristike opusa, koje otkrivaju kompozicijski tretman izražajnih sredstava, pri čemu je analiza muzičkog djela glavni pristup suštini Miloševićevog umjetničkog djela, i uslovljava sistematizaciju opusa prema velikim žanrovskim grupama. Osim toga monografska obrada obuhvatila je Miloševićev životopis do najsitnijih detalja u koji se smještaju i podaci o drugim muzičarima, životnim okolnostima i društvenom okrilju u kojem je Milošević stvarao. Monografska obrada rezultirala je popisom svih djela Vlade Miloševića i to po godinama nastanka i po vrstama. Na kraju je dat i popis Miloševićevih tekstova kao i tekstova o Miloševiću, uz popis diskografskih izdanja, nagrada, priznanja, pohvala, odlikovanja, zahvalnica, plaketa i članstava.

Monografija o Vladi Miloševiću dr. Ivana Čavlovića jedinstvena je u našoj muzikologiji po pristupu, obimu i obuhvatnosti, ozbiljnosti u obradi i naučnim rezultatima. Da je to tačno pokazale su izdavačke recenzije i dva prikaza ove knjige. Evo izvoda iz recenzija: ,,Valja naglasiti da se autor posebno snalazi u brižljivom odabiru skladbi koje podvrgava analitičkom ispitivanju i da analitičke interpretacije vrlo vješto uklapa u zaključke koje se tiču Miloševićeva opusa u cjelini. Potrebno je znati da je riječ o ogromnom opusu koji još ni približno nije bio prošao kroz vrednosno sito pa mu je zato bilo potrebno prići ab ovo, tj. bez predrasuda i/ili sugestija koje bi eventualno poticale iz parcijalno oblikovanih mišljenja o Miloševićevoj glazbi. Autor je također usko surađivao sa skladateljem (i ne samo u sređivanju dokumentacije) pa se tu krila opasnost svojevrsnog ’padanja pod utjecaj’ skladateljeva vlastitog ’mišljenja o seb’“. No ni u jednoj se formulaciji ili vrednosnom sudu u Čavlovićevoj knjizi ne može naslutiti da je neko izvananalitičko sredstvo izvršilo utjecaj na proces istraživanja i vrednovanja.“ (Nikša Gligo) „Pred nama je djelo jednog visokog naučnog dosega i potencijala, istraženo i dokumentovano u svakoj rečenici u svakom saznanju, otkriću i zaključku. Osim svoje naučne vrijednosti ovo djelo ima još jednu vrijednost koja je skrivena ispod naulčnog izlaganja. Naime, kroz muzičku izdavačku djelatnost u prošlosti BiH nije prošlo niti jedno djelo sintetičkog karaktera, a ovoga obima i ozbiljnosti. Ova monografija je ono časno PRVO.“ (Milorad Milić).

Jedan prikaz je iz pera Milice Gajić, naučne saradnice Muzikološkog instituta SANU, objavljena u časopisu Novi Zvuk, 20, 2002: 128 – 130. Evo izvoda: ,,Autor ove monografije istražio je sa zavidnom pedantnošću sve ono što mu je bilo na raspolaganju. (…) Metodološki postupak, koji se striktno provodi tokom čitavog rada, zasniva se na analiziranju svih releventnih komponenti svakog sačuvanog pojedinog djela Vlade Miloševića. (…) A na nama je da iskreno verujemo da će nam ova novopokrenuta edicija Muzikološkog društva FBiH predstavljati i ubuduće knjige ovog kvaliteta.” Drugi prikaz je od Joška Ćaleta objavljen u časopisu Arti musices, 33, 2002, 1: 89-91. Evo kratkog izvoda: ,,Sve navedeno omogućilo je Čavloviću da na originalan način sistematskim pristupom i s mnogo pažnje, ljubavi i interesa kao insider a ne outsider pomno prati i analizira djelo kompozitora (…).” 

 

20 godina umjetnosti pjevanja. Primadona Amila Bakšić (2001)

Rad je napisan u formi knjižice povodom 20 godina umjetničkog rada naše istaknute operne pjevačice Amile Bakšić. Rad se sastoji od obimne biografije umjetnice, popisa svih njenih opernih uloga i koncertnih nastupa u toku umjetničke karijere. Na kraju je popis i svih izvora, posebno novinskih kritika koje su pratile nastupe umjetnice Amile Bakšić.

 

Umjetnost flaute Drnde Bećira. Uz 40 godina umjetnosti sviranja (2001)

I ovaj rad je napisan povodom obljetnice jednog bosanskohercegovačkog umjetnika. Radi se o flautisti Bećiru Drndi i njegovih 40 godina umjetničkog rada. Nakon iscrpne biografije, dat je potpuni popis njegovih javnih nastupa, koncertnih, kamernih, simfonijskih i opernih, u toku duge i bogate karijere. Na kraju je i popis izvora i kritika.

 

Uvod u muzikologiju i metodologija naučno-istraživačkog rada (2004/2012)

Knjiga je u formi udžbenika namijenjena studentima teorijskih odsjeka muzičkih akademija i studentima postdiplomskih studija. Evo kratkog opisa knjige. Građa knjige podijeljena je u 16 glavnih poglavlja od kojih se svako poglavlje razrađuje u posebnim podpoglavljima. Korištena nomenklatura i naslovi poglavlja/podpoglavlja pregledna je i jasna. Poglavlje 17. je literatura koja je podijeljena na glavni dio (s ukupno 118 bibliografskih jedinica) i na popis glavnih enciklopedija, rječnika i leksikona (s ukupno 9 bibliografskih jedinica). U dodacima autor donosi indeks imena, korekturnu shemu, i neke muzikološke adrese na internetu. Knjiga sadrži 162 stranice. Tekst je precizno  sročen i u njemu se umješno barata naučnim aparatom, ponajprije referencijama na literaturu. (Tekst sadrži ukupno 120 eksplikativno-uputnih fusnota ispod glavnog teksta i mnoštvo dokumentarnih referencija u samom tekstu). Autor se služi metodom izlaganja ovisnom o temi ili podtemi koju prezentira: ako je riječ o pozitivističko faktografskim problemima, egzaktno navodi načine njihovoga rješenja pozivanjem na literaturu a bez izravnih osobnih upliva i komentara; ako je pak riječ o hermeneutičko interpretacijskim problemima, autor ih otvara u svoj njihovoj složenosti ali ih predstavlja tako da čitatelj dobije što širi uvid u njih da bi mu taj uvid poslužio kao temelj za vlastita promišljanja. Dakle, apodiktički iskazi i nametanja autorskih stavova ovoj su knjizi strani, posve sukladno karakteru naučnog rada u humanističkim znanostima. Kombinacija ovih dviju metoda prezentacije sadržaja uravnotežena je, a nadopunjena nizom korisnih praktičkih dodataka (npr. popis kraćenica na str. 161–163). Treba naglasiti da je, uprkos složenosti građe, stil autorova izlaganja uvijek pregledan i precizan. Treba naglasiti da je knjiga dobila saglasnost Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta u Sarajevu, i izašla je kao univerzitetsko izdanje.

Knjiga obuhvata ili naznačava sve muzikološke sadržaje i probleme, ali posebno treba naglasiti autorovu „zabavljenost“ oko teorijskog problema analize kao jedne od glavnih metoda u muzičko-teorijskim istraživanjima. Obrađujući problem analize, i kroz druge studije, autor uspješno dovodi u saglasnost odnos teorijskog i praktičkog u muzičkoj nauci i muzičko-teorijskim disciplinama. 

Evo kratkih izvoda iz izdavačkih recenzija:

„Rukopis ovakvog profila i namjene nema uzora u našoj, balkanskoj i svjetskoj muzikološkoj literaturi, ima oslonce u knjigama koje su navedene u predgovoru. Iako iz naslova djeluje da je namijenjen samo studentima muzikologije i da je dominantno historijski pristup, rukopis dobrim dijelom ima i oblik praktičnog rukovodstva i može biti primijenjen na sva područja i discipline muzikologije kao nauke, koja su u njemu navedena.“ (Selma Ferović)

„Radova ovakva profila i namjene zapravo gotovo i nema u svjetskoj muzikološko-pedagoškoj literaturi. Ako bi se radi usporedbe na neke moglo i referirati, onda je potrebno naglasiti da nijedan od njih ovako sveobuhvatno ne pokriva sva područja i discipline muzikologije kao znanosti. To indirektno potvrđuje i popis literature, ne toliko svojim obimom koliko aktualnošću. Dakle, neosporno je riječ o izvornom znanstvenom radu koji se temelji na autorovu uvidu u najrecentnije stanje istraživanja. A iz ovoga i iz prethodno iznesenoga o metodi prezentacije dade se zaključiti da rukopis u potpunosti i sadržajno i metodički odgovara oblasti koju pokriva.“ (Nikša Gligo)

 

Historija muzike u Bosni i Hercegovini (2011)

U formi monografskog izdanja ova knjiga je prva koja na cjelovit način govori o historiji umjetničke muzike u Bosni i Hercegovini. Do sada su se sporadično pojavljivali članci i manje studije o pojedinim aspektima historijskog razvoja muzike, a u ovoj knjizi je dat sintetički pogled na historiju, razvoj, probleme, ljude, institucije, i ostale elemente važne za historiju muzike u jednoj zemlji. Na osnovu relevantnih izvora i vlastitih istraživanja obrađena je historija muzike na tlu Bosne i Hercegovine od pamtivjeka do danas, a naročitim pogledima na one periode za koje je postojala dostatna izvorna građa. Tako je detaljno obrađena muzika u vrijeme Austrougarske, između dva svjetska rata i poslije Drugog svjetskog rata, te nakon rada 1992–95, a marginalno je obrađena i muzika do doseljavanja Slovena, u srednjovjekovnoj Bosni i u vrijeme vladavine Osmanskog carstva. Po svom sadržaju i metodologiji obrade obimne građe, knjiga je relevantna i u svjetskim okvirima muzičke historiografije.      

 

Muzički oblici i stilovi. Analiza muzičkog djela (2014)

Udžbenik se bazira na temeljito izmijenjenom sadržaju udžbenika Muzički oblici. Ovdje su muzički oblici posmatrani u domenu muzičkog stila, kao objedinjavajućeg faktora oblikovanja muzičkih izražajnih sredstava. Obrađeni su svi muzički stilovi: renesansa i predrenesansa, barok, klasika, romantizam, impresionizam, ekspresionizam kao i tehnike i stilovi muzike 20. stoljeća. U sklopu obrade stilova obrađeni su i svi muzički oblici kroz stilove, a na kraju je dat i popis muzičkih oblika po stilovima, kao i enciklopedijski popis svih obrađenih i u literaturi pronađenih oblika. Popis oblika po stilovima i enciklopedijski rječnik muzičkih oblika sujedinstveni u sadržajnom smislu u literaturi o umjetničkoj muzici, kod nas, ali i u širem kontekstu. Opisu muzičkih oblika kroz muzičke stilove dodat je govor o analizi muzičkog djela kao važnom segmentu rada na muzičkim oblicima i ostalim izražajnim sredstvima u okvirima komponovanog muzičkog djela. Zbog toga je podnaslov udžbenika Analiza muzičkog djela. Na taj način oblikovan je cjelokupan sadržaj muzičkih oblika i analize koji je potreban studentima muzičkih akademija.  

 

Eseji o muzici. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini (2015)

Ova knjiga je najnovija u bogatom knjiškom i naučno-istraživačkom opusu dr. Ivana Čavlovića. Knjiga po sadržaju nije  nova, već je posebno izdanje ranije objavljenih radova koje je autor objavljivao u specijalističkim i drugim izdanjima u toku svoje 35-godišnje spisateljske karijere. Autor je izabrao najrelevantnije priloge iz svih oblasti muzikologije kojima se bavio: sistematske, historijske i primijenjene muzikologije, s glavnim težištem na socijalne-historijske aspekte ukupne poblematike razvoja muzike u Bosni i Hercegovini. Zbog toga knjiga nosi naslov Eseji o muzici, s podnaslovom Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini, a iz aspekata sistematike, historije i primijenjene muzikologije. Knjiga je jedinstvena u našoj literaturi o muzici i predstavlja značajan doprinos razvoju muzikologije kao opšte nauke o muzici u Bosni i Hercegovini.  

 

XI.OPIS POSEBNIH ZASLUGA I KRITERIJA

 

U toku dugogodišnje akademske karijere prof. dr. Ivan Čavlović djelovao je u različitim oblastima muzičke pedagogije, muzičke nauke i razvoja muzičkog života u Sarajevu i Bosni i Hercegovini i šire. Zasluge prof. dr. Ivana Čavlovića mogu se sagledati u nekoliko nivoa:

 1. Kao dugogodišnji profesor na Muzičkoj akademiji (1991-2016) u svojim izbornim i povjerenim oblastima odgojio je nekoliko generacija mladih stručnjaka u oblasti muzikologije i muzičke teorije i pedagogije koji danas djeluju u muzičkim školama svih stupnjeva, opšteobrazovnim školama, posebno na muzičkim akademijama u Bosni Hercegovni i bivšoj Jugoslaviji, i odgajaju nove mlade generacijemuzičara svih profila. U oblasti visoke muzičke edukacije bitno je da je prof. dr. Ivan Čavlović bio mentor za 13 magistarskih i 9 doktorskih radnji, te da je odgojio svoje asistente i docente na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju i Odsjeku za muzikologiju. Na taj način je uspostavio novi kontinuitet s prethodnim generacijama nastavnika na Muzičkoj akademiji. Nije daleko od istine tvrdnja da je prof. dr. Ivan Čavlović uspostavio jednu posebnu školu muzikološko-teorijskog okvira koja je prekinula naučnu šutnju nastalu odlaskom svih nastavnika koji su djelovali na Odsjeku za muzikologiju, a na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju uspostavio je, ne samo kod svojih bivših asistentica a sada docentica, novu generaciju mladih akademskih radnika s analitičko-kritičkim pogledom na muziku prošlosti i s afirmativnim pogledima na muziku sadašnjosti;

 

 1. Od samih početaka akademske karijere bio je aktivan i izvan muzičke pedagogije za predmete za koje je biran, i to u oblastima primjenjene muzikologije i razvoja muzičke infrastrukture. To se posebno ogleda u činjenici da je bio jedan od:
  1. Osnivača Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine (1997), pokretača časopisa za muzičku kulturu Muzika (1997), Instituta za muzikologiju Muzičke akademije u Sarajevu (2004), Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije (2014);
  2. Pokretača projekata iz oblasti muzičke nauke, od kojih se po važnosti izdvajaju projekt Fundamentalna istraživanja za muziku Bosne i Hercegovine (FIHM 2010) (1990/97), koji je rezultirao objavljivanjem za sada jedine pisane historije muzike u Bosni i Hercegovni, i projekt Leksikon muzičara u Bosni i Hercegovini (1999), s objavljenim Abecedarijem (2010);
  3. Pokretača značajnih muzičkih manifestacija Muzičke akademije koje su obogatile muzički život u Sarajevu i Bosni i Hercegovini: Festival Majske muzičke svečanosti (2008), Sarajevo Chamber Music Festival (2011), Koncertna sezona (2013);

 

 1. Čavlović se svrstava u izuzetno značajne muzičke pisce u Bosni i Hercegovini, čija je spisateljska produkcija zavidna i po broju objavljenih članaka i posebnih knjiških izdanja i po kvaliteti sadržaja i analitičko-kritičkih opservacija u raznim oblastima opšte nauke o muzici. Ovdje posebno izdvajamo njegovih devet knjiga, manjeg ili većeg obima, i desetu koja je u pripremi za štampu, i oko 200 članaka s dosta širokim spektrom naučnih, stručnih, i publicističkih zanimanja, od opšte historije muzike i historije muzike u Bosni i Hercegovini, preko socijalno-estetičkih pogleda na razvoj muzike do izdanja iz oblasti muzičke teorije i pedagogije (v. Izdavačka djelatnost). Sve njegove knjige su za našu mladu muzičku nauku od fundamentalnog značaja zbog toga jer su takva izdanja prvi put objavljena kod nas, te tako popunjavaju veliku prazninu u muzikološkoj literaturi koju su druge muzikologije ispunile već poprilično davno, ali i zbog toga jer su naučno fundirane kao pouzdana izdanja koja služe daljem razvoju bosanskohercegovačke muzičke nauke, a kao udžbenička izdanja studentima predstavljaju veliku pomoć za njihove nastavne i ispitne obaveze. Na taj način prof. dr. Ivan Čavlović se pokazuje kao svestran muzički teoretičar i muzikolog koji može biti i uzorom za njegove nasljednike i za sve koji se hoće baviti opštom muzičkom naukom iz bilo kojeg aspekta, 

 

 1. Kao dugododišnji prodekan i dekan Muzičke akademije u Sarajevu u dva mandata (2007–2016) zaslužan je za:
  1. Uvođenje Bolonjske reforme na Muzičkoj akademiji u Sarajevu čiji su glavni elementi implementirani u nastavne planove i programe u sva tri ciklusa studija i ukomponovani u dokumenteopšteg i posebnog karaktera koji se tiču reforme i većine drugih segmenata rada Muzičke akademije. Treba naglasiti da je uvođenje elemenata Bolonjske reforme na Muzičkoj akademiji bilo ugledna forma uvođenja reformskih zadataka i na drugim akademijama Univerziteta u Sarajevu, ali i uvođenje reformskih intencija i na drugim muzičkim akademijama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i šire.
  2. Posebno treba istaknuti djelovanje prof. dr. Ivana Čavlovića oko uspostavljanja Trećeg ciklusa studija na umjetničkim odsjecima Muzičke akademije, po prvi put na Univerzitetu u Sarajevu, a rijetko postojeći na umjetničkim fakultetima i univerzitetima u bližoj i daljoj okolini. U sklopu Trećeg ciklusa studija bitna je i njegova predavačka djelatnost i mentorstvo za pisane radove na umjetničkim doktoratima, kao i angažovanje stranih predavača kao mentora i u redovnoj i izbornoj nastavi; 
  3. Nastavljanje i stvaranje novih uslova za otvaranje Muzičke akademije kroz recipročne aktivnosti sa srodnim evropskim muzičkim institucijama. U tu svrhu aktivno je sudjelovao na svim kongresima AEC-a u dekanskim mandatima i ostvarivao korisne kontakte s profesorskim kadrom evropskih akademija od kojih su neki bili gosti predavači na našoj Akademiji, a neke akademije su recipročno i uzvratno primale naše profesore kao svoje goste predavače; takođe je poticao i druge nastavnike na planu međunarodne saradnje Akademije s drugim viokoškolskim institucijama u bližem i daljem susjedstvu;
  4. U svrhu otvaranja Muzičke akademije i stvaranja materijalne osnove za tu djelatnost i stvaranje povoljnijih uvjeta za rad, bio je jedan od inicijatora oblikovanja i pripremanja domaćih i međunarodnih projekata;
  5. Kao posebna zasluga za razvoj Muzičke akademije treba naglasiti napore da se u vrijeme njegova dekanskog mandata omogući zapošljavanje većeg broja mladih asistenata, umjetničkih saradnika i docenata koji su, uz još neke manje buduće kadrovske intervencije, konačno, prekinuli ratnu devastaciju i neposredno poslijeratni veliki nedostatak nastavničkog kadra i omogućili normalniji razvoj Muzičke akademije kao najviše i najznačajnije institucije visokog muzičkog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona