K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademska zvanja

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-854/4-19 od 11.09.2019. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu od 25.09.2019. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

 

Naučnonastavno zvanje vanredni profesor za:

 1. Oblast muzikologija (Historija muzike I-X, Historija muzike I-IV, Historija južnoslavenske muzike I-II, Historija muzike u BiH I-IV, Muzička publicistika i kritika I-II, Uvod i metodologija muzikologije I-II, Aspekti muzike 20. stoljeća I-II, Metodologija muzikološkog istraživanja sa arhivistikom I-II, Metodologija izrade pisanog rada I, Praktikum stručnih predmeta, Naučna i stručna praksa) – 1 izvršilac – radni odnos

Uvjeti za izbor i period izbora nastavnika za naučnonastavna zvanja utvrđeni su čl. 96. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 33/17) i čl. 194 stav 1. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

 1. biografiju (CV)
 2. odgovarajuće diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije),
 3. dokaz o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju docenta,
 4. listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova kao i same radove koji su objavljeni nakon izbora u zvanje docenta
 5. spisak projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, uz priložene dokaze o djelatnosti
 6. podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti
 7. dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje
 8. dokaz o tri naučna rada ili dokaz o uspješno vođenom međunarodnom/domaćem projektu od značaja za Univerzitet/Muzičku akademiju kao ekvivalent za opravdano izostalo mentorstvo ili objavljenu knjigu u slučajevima opravdanim u članu 199. st. 4. i 5. Statuta,
 9. rodni list i uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),
 10. rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

Uz pisani materijal, kandidat obavezno dostavlja i CD sa istim tekstom.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 444 896

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

MUZIČKA AKADEMIJA U SARAJEVU

JOSIPA ŠTADLERA 1/II

ili DIREKTNO NA PROTOKOL

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona