Konačna rang-lista i informacije o upisu kandidata u prvu godinu I ciklusa studija (drugi upisni rok)

OBAVIJEST O UPISU U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

 

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit za I godinu I ciklusa studija akademske 2020/2021. godine obavit će se u periodu od 23.09. do 01.10.2020. godine. Upis se vrši u studentskoj službi Muzičke akademije od 11:00 h do 13 h.

Za upis je potrebno dostaviti:

1. UPISNI MATERIJAL (https://www.unsa.ba/novosti/upis-na-unsa-vazna-obavijest-za-kandidate)

2. DVIJE FOTOGRAFIJE 6 x 4 cm;

3. LJEKARSKO UVJERENJE (Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 36)

4. POTVRDU O UPLATI ŠKOLARINE:

4.1. Redovan studij

Svrha doznake: Upisnina za redovne studente koji se prvi put upisuju I ciklus

Iznos: 100,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina:077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000001

4.2. Redovni-samofinansirajući studij

Svrha doznake: Školarina-samofinansirajući studenti koji se prvi put upisuju I ciklus

Iznos: 1.200,00 KM (Uplata je moguća i u 2 rate - prva rata u iznosu od 600,00 KM uplaćuje se ODMAH, a druga rata u iznosu od 600,00 najkasnije do 30.12.2019. godine)

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj:0000000005

 

NAPOMENA*:Djeca šehida i palih branitelja, djeca bez oba roditelja djeca dobitnika najvećih ratnih vojnih priznanja i odlikovanja, djeca RVI NE PLAĆAJU iznos upisnine za redovan studij (100,00 KM) i za redovan-samofinansirajući studij (1200,00 KM) . Sve ostale troškove plaćaju.

 

5. POTVRDU O UPLATI:

5.1. Za korištenje informacionog sistema

Svrha doznake: Naknada za korištenje informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina:077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000021

 

 

5.2 Naknada za razvoj informacionog sistema – ISSS

Svrha doznake: Naknada za razvoj informacionog sistema - ISSS

Iznos: 10,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104001

Poziv na broj: 0000000021

 

5.3. Naknada za korištenje biblioteke

Svrha doznake: Naknada za korištenje biblioteke

Iznos: 20,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722429

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000020

 

5.4. Osiguranje studenta

Svrha doznake: Uplata za osiguranje

Iznos: 5,00 KM

Primalac: JR Trezor KS – Univerzitet u Sarajevu

Račun primaoca:1411965320008475

Vrsta prihoda:722631

Općina: 077

Budžetska organizacija:2104019

Poziv na broj: 0000000036

 

ORIGINALNA DOKUMENTA SREDNJE ŠKOLE (diploma i svjedočanstva I, II, III i IV razreda), rodni list, državljanstvo, prijava za upis (isprintati sa svog profila koji ste kreirali prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba).

6. Ugovor o studiranju je potrebno isprintati u dva primjerka, popuniti i potpisati, te predati uz ostalu dokumentaciju pri upisu. Ugovor o studiranju kandidati mogu preuzeti u prilozima.

7. Studenti koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine dužni su, uz ostalu dokumentaciju, dostaviti i rješenje o odobrenom privremenom boravku u Bosni i Hercegovini.

8. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine se mogu uslovno upisati u prvu studijsku godinu prije izvršene ekvivalencije (nostrifikacije) svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak ekvivalencije (nostrifikacije) po njegovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njegovog propusta koji mu se može staviti na teret.

NAPOMENA: Kandidati koji su stekli pravo na upis, dužni u upis izvršiti u predviđenom roku. U protivnom, smatrat će se da su odustali od studija.

 

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo International Guitar Festival. Majske Muzičke Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona