Studentska služba

Poslovi studentske službe:

* vrši sve poslove koji se odnose za upis i ispis studenata, kao i ovjeru semestra prvog, drugog i trećeg ciklusa studija,
* vrši prijem ispitnih prijava i svu dokumentaciju u vezi s tim,
* praćenje prijava i polaganja ispita,
* vodi matične knjige i ostalu evidenciju o studenatima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija,
* sastavlja statističke podatke u vezi sa studentima i dostavlja ih Univerzitetu, Zavodu za statistiku i drugim nadležnim organima,
* pravi analize o uspjehu studenata,
* vodi postupak za prelaz studenata s druge akademije, odnosno odsjeka unutar Akademije,
* izdaje uvjerenja i potvrde o upisu, o položenim ispitima i diplomiranju i dr.,
* prijava i odbrana završnih radova,
* brine se o štampanju diploma.

Zaposleni: 
Larisa Đozo-Mulalić, dipl. ecc.
Ajla Smajlović, MA

Kontakt e-mail: studentska@mas.unsa.ba

Radno vrijeme:

svaki radni dan od 11.00-13.00 sati

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona