Studentska služba

Zadaci poslovi Sudentske službe su da:

  • vrši sve poslove koji se odnose za upis i ispis studenata, kao i ovjeru semestra i postdiplomske nastave,
  • vrši prijem ispitnih prijava i svu dokumentaciju u vezi s tim,
  • vodi matične knjige i ostalu evidenciju o studenatima dodiplomskog i postdiplomskog studija i doktoratima,
  • sastavlja statističke podatke u vezi sa studentima i dostavlja ih Univerzitetu, Zavodu za statistiku i drugim nadležnim organima,
  • pravi analize o uspjehu studenata,
  • odi postupak za prelaz studenata s druge akademije, odnosno odsjeka unutar Akademije,
  • izdaje uvjerenja i potvrde o upisu, o položenim ispitima i diplomiranju i dr.,
  • vrši daktilografske poslove vezane za studentsku službu,
  • brine se o štampanju diploma,
  • vrši i druge poslove koji su vezani za studenska pitanja, po nalogu sekretara i dekana.

Zaposleni:
Larisa Đozo -Mulalić, Ajla Smajlović
mail: studentska@mas.unsa.ba