Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija - drugi konkursni rok

Na osnovu članova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, i Odluke Vijeća Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu broj: 02-1-675/2.2-17 od 19.07.2017., Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

K O N K U R S

Za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

u akademskoj 2017/2018. godini

Drugi konkursni rok

Slobodna mjesta na temelju konačne rang-liste

 

 

Red.

broj

NAZIV USTANOVE

ODSJEK/STUDIJ

Državljani BiH

(budžet)

Državljani BiH

(samof.)

Strani državljani

(samof.)

 

Ukupno

 

MUZIČKA AKADEMIJA

3

14

8

25

I

Odsjek za kompoziciju

0

1

0

1

II

Odsjek za dirigovanje

0

2

0

2

-Orkestarsko dirigovanje

0

1

0

1

-Horsko dirigovanje

0

1

0

1

IV

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente

1

1

3

5

-Klavir

0

1

1

2

-Udaraljke

1

0

2

3

V

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru

0

3

0

3

-Viola

0

1

0

1

- Violončelo

0

1

0

1

-Kontrabas

0

1

0

1

VI

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku

0

2

5

7

- Klarinet

0

0

1

1

- Saksofon

0

1

0

1

- Truba

0

1

3

4

- Horna

0

0

1

1

VII

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju

2

2

0

4

- Muzikologija

0

1

0

1

- Etnomuzikologija

2

1

0

3

VIII

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

0

3

0

3

 

Prijave na konkurs za upis se podnose Studentskoj službi Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu od 24.08. do 31.08. 2017. godine u periodu od 10.00 do 13.00h.

 

Dokumenti potrebni za upis:

1. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);

2. Originalna diploma o završenoj srednjoj školi

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Druge dokumente relevantne za upis (diplome sa takmičenja, diplome učenika generacije i sl.);

6. Uplatnica (u iznosu od 40 KM).

 

Prijemni ispiti će se održati 04. i 05.09.2017. godine. Ostali detalji prijemnog ispita bit će naknadno objavljeni.

 

Konkursni komadi bit će objavljeni u ponedjeljak 28.08.2017. godine.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival te Sarajevo Chamber Music Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo Chamber Music Festival/Institute

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona