Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog ciklusa studija - drugi konkursni rok

Na osnovu članova 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, i Odluke Vijeća Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu broj: 02-1-675/2.2-17 od 19.07.2017., Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

 

K O N K U R S

Za upis studenata u I godinu PRVOG CIKLUSA studija

Na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu

u akademskoj 2017/2018. godini

Drugi konkursni rok

Slobodna mjesta na temelju konačne rang-liste

 

 

Red.

broj

NAZIV USTANOVE

ODSJEK/STUDIJ

Državljani BiH

(budžet)

Državljani BiH

(samof.)

Strani državljani

(samof.)

 

Ukupno

 

MUZIČKA AKADEMIJA

3

14

8

25

I

Odsjek za kompoziciju

0

1

0

1

II

Odsjek za dirigovanje

0

2

0

2

-Orkestarsko dirigovanje

0

1

0

1

-Horsko dirigovanje

0

1

0

1

IV

Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente

1

1

3

5

-Klavir

0

1

1

2

-Udaraljke

1

0

2

3

V

Odsjek za gudačke instrumente i gitaru

0

3

0

3

-Viola

0

1

0

1

- Violončelo

0

1

0

1

-Kontrabas

0

1

0

1

VI

Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku

0

2

5

7

- Klarinet

0

0

1

1

- Saksofon

0

1

0

1

- Truba

0

1

3

4

- Horna

0

0

1

1

VII

Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju

2

2

0

4

- Muzikologija

0

1

0

1

- Etnomuzikologija

2

1

0

3

VIII

Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

0

3

0

3

 

Prijave na konkurs za upis se podnose Studentskoj službi Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu od 24.08. do 31.08. 2017. godine u periodu od 10.00 do 13.00h.

 

Dokumenti potrebni za upis:

1. Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);

2. Originalna diploma o završenoj srednjoj školi

3. Izvod iz matične knjige rođenih;

4. Uvjerenje o državljanstvu;

5. Druge dokumente relevantne za upis (diplome sa takmičenja, diplome učenika generacije i sl.);

6. Uplatnica (u iznosu od 40 KM).

 

Prijemni ispiti će se održati 04. i 05.09.2017. godine. Ostali detalji prijemnog ispita bit će naknadno objavljeni.

 

Konkursni komadi bit će objavljeni u ponedjeljak 28.08.2017. godine.

FESTIVALI

Pod okriljem Koncertne sezone realiziraju se i festivali Majske Muzičke Svečanosti, Sonemus Fest, Sarajevo Interantional Guitar Festival. Majske Muzička Svečanosti Sarajevo International Guitar Festival Sonemus Fest

KONCERTI

Kroz različite forme koncerata (koncerti ansambala, cjelovečernji recitali, koncerti mješovitog karaktera) prezentiraju se svi Odsjeci akademije, te njena bogata umjetnička i koncertna aktivnost. Koncertna sezona